Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Download
Other articles related with "Q946.8":
  FENG Xia, DI Taimei, PENG Jing, LI Nana, YAO Lina, YANG Yajun, WANG Xinchao, WANG Lu
  Interaction Identification and Expression Analysis of CsCIPK12 and CsKIN10 in Tea Plant
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 739-750 [Abstract] (59) [PDF 2733 KB] (73)
  MAO Yalin, WANG Fang, YIN Junfeng, XU Yongquan
  Quality Analysis of Tencha Made from Different Tea Cultivars
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 782-794 [Abstract] (81) [PDF 364 KB] (79)
  CHEN Chunxiao, LOU Wenyu, DING Zhenjian, LI Zhuoye, YANG Yuanyuan, JIN Peng, DU Qizhen
  Vardenafil Improves the Proliferative Inhibition of EGCG-β-lactoglobulin Nanoparticles Against Liver Cancer Cells
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (4): 528-535 [Abstract] (114) [PDF 1695 KB] (32)
  CHEN Xuejin, WANG Pengjie, LIN Xinying, GU Mengya, ZHENG Yucheng, ZHENG Zhilin, YE Naixing
  Identification and Expression Analysis of Terpene Synthesis Related Genes during the Withering of White Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 363-374 [Abstract] (232) [PDF 1459 KB] (272)
  YAO Min, LI Daxiang, XIE Zhongwen
  Recent Advance on Anti-cardiovascular Inflammation of Major Characteristic Compounds in Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (1): 1-14 [Abstract] (403) [PDF 632 KB] (254)
  ZHANG Jianyong, CHEN Lin, CUI Hongchun, WANG Weiwei, XUE Jinjin, XIONG Chunhua, JIANG Heyuan
  Optimization of Technical Parameters for Chemical Synthesis of Theasinensin A by PBD and RSM
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (1): 51-62 [Abstract] (120) [PDF 658 KB] (78)
  ZHOU Fang, OUYANG Jian, HUANG Jian'an, LIU Zhonghua
  Advances in Research on the Regulation of Tea Polyphenols and Effects on Intestinal Flora
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (6): 619-630 [Abstract] (245) [PDF 604 KB] (180)
  CAO Qiong, SU Huan, WAN Xiaochun, NING Jingming
  Identification of the Geographical Origins of Oolong Tea Based on EGCG, ECG and Caffeine Contents
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (3): 237-243 [Abstract] (133) [PDF 793 KB] (59)
  ZHU Chengbo, WU Xiaomei, FENG Lixia, HUANG Xiangpeng, PANG Linjiang, YANG Huqing, FANG Zhengwei, WANG Ying, LAI Shuyu, ZHANG Yiming
  Rapid Detection of Theanine in Green Tea Based on Direct-reading Colorimetric Strips
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (3): 244-252 [Abstract] (144) [PDF 951 KB] (72)
  ZHANG Yue, HU Yunfei, WANG Shumao, KE Zixing, LIN Jinke
  Bioinformatic Analysis of MYB Transcription Factors Involved in Catechins Biosynthesis in Tea Plant (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (2): 162-173 [Abstract] (144) [PDF 1655 KB] (105)
  CHEN Dan, YU Ying, YUE Chuan, WANG Pengjie, CHEN Jing, CHEN Guixin, YE Naixing
  Cloning and Expression Analysis of △12-fatty Acid Desaturase in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (6): 541-550 [Abstract] (76) [PDF 748 KB] (58)
  SHEN Wei, TENG Ruimin, LI Hui, LIU Zhiwei, WANG Yongxin, WANG Wenli, ZHUANG Jing
  Cloning of a MADS-box Transcription Factor Gene from Camellia sinensis and its Response to Abiotic Stresses
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (6): 575-585 [Abstract] (84) [PDF 806 KB] (41)
  SONG Juan, WANG Dong, YU Xudong
  Studies on the Preparation and Stability of Tea Polyphenol Emulgel Formulation
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (6): 623-630 [Abstract] (139) [PDF 858 KB] (61)
  SUN Lili, ZENG Xiangquan, Nilesh W Gaikwad, WANG Huan, XU Hairong, YE Jianhui
  Determination of Green Tea Catechin Biomarkers and It′s Relative Application
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (5): 429-441 [Abstract] (139) [PDF 788 KB] (61)
  LIU Liping, TANG Yuwei, WANG Ruoxian, LI Zhibing, LIU Zhonghua, LIU Shuoqian
  Production of Bioactive Indole Alkaloids through Fermention of Eurotium cristatum from Fuzhuan Tea
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (5): 503-512 [Abstract] (142) [PDF 1287 KB] (191)
  LEI Liping, ZHU Yuehua, ZHANG Jian, YANG Wenge, LI Puyou, LIU Yanjie, QIAN Yunxia
  Effects of Tea Polyphenols on Quality and Microorganisms of Pseudosciaena crocea during Iced Storage
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (5): 523-531 [Abstract] (76) [PDF 1048 KB] (102)
  HUANG Xiangxiang, YANG Zhe, YU Lijun
  Research Progress of Green Tea and EGCG for the Prevention and Mitigation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Caused by Cigarette Smoke
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (4): 332-338 [Abstract] (105) [PDF 832 KB] (54)
  WANG Le, LI Huan, LI Jiahao, CHEN Xuan, LI Xinghui, SUN Kang
  The Evaluation of the Stability of EGCG-Selenium Nanoparticles and Its Effect on Selenium Absorption and Utilization
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (4): 373-382 [Abstract] (124) [PDF 1893 KB] (203)
  ZHOU Ying, HUANG Qian, ZHANG Tian, CHEN Ping
  Research on the Protective Effects of TFDG on IL-1β-induced Inflammatory Injury in Rat Chondrocytes in Vitro
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (3): 290-298 [Abstract] (118) [PDF 1245 KB] (34)
  QI Jie, XU Yinglei, LIANG Wenyi, FEI Duo, WU Xiner, JIN Jianchang, DU Qizhen, XU Yongquan, GAO Ying
  Progress on the Preparation Technologies and the Active Improvement of EGCG Nano-carriers
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (2): 119-129 [Abstract] (92) [PDF 795 KB] (26)
  LI Shan, CHEN Xiaoqiang, HUA Jinjie, LI Jia, DONG Chunwang, WANG Yincheng, JIANG Yongwen, YUAN Haibo
  Separation and Stability Analysis of Thearubigins
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (2): 201-210 [Abstract] (111) [PDF 1000 KB] (59)
  MA Cunqiang, ZHOU Binxing, WANG Hongzhen, WANG Pan
  Screen and Identification of Fungi Strain Degrading Caffeine in Pu-erh Tea during Solid-state Fermentation
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (2): 211-219 [Abstract] (84) [PDF 1066 KB] (54)
  SHEN Chengwen, DENG Yuezhao, ZHOU Yuebin, QI Dongqing, HE Qun, TIAN Shuanghong, LIN Juan
  Research of Quality Features and Aroma Components in Hunan Fu Brick Tea
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (1): 38-48 [Abstract] (187) [PDF 1071 KB] (51)
  QIAO Ruying, LI Ming, ZHENG Xinqiang, LU Jianliang, YE Jianhui, WANG Kairong, LIANG Yuerong
  Inhibitory Effects of Tea and Tea Catechins on Breast Cancer
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (6): 557-566 [Abstract] (96) [PDF 654 KB] (45)
  ZHANG Jing, HUANG Jian'an, CAI Shuxian, YI Xiaoqin, LIU Jianjun, WANG Yingzi, TIAN Lili, LIU Zhonghua
  Theaflavins and EGCG Protect SH-SY5Y Cells from Oxidative Damage Induced by Amyloid-β 1-42 and Inhibit the Level of Aβ42 in vivo and in vitro
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (6): 655-662 [Abstract] (110) [PDF 1000 KB] (44)
  ZHAO Wenhong, CUI Huixian, SUN Qiannan, CHEN Bingbing
  The Protective Effects of Tea Polyphenol on Injury of Skin Tissue of Mice Induced by Linear Alkylbenzene Sulfonate
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (5): 461-468 [Abstract] (131) [PDF 1342 KB] (53)
  LIU Jian, PENG Chunxiu, SHENG Jun, GAO Bin, GONG Jiashun
  Metabolomic Analysis of Rat Urine after Intragastric Infusion of Pu-erh Theabrownins
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (5): 491-499 [Abstract] (165) [PDF 1314 KB] (56)
  JIN Hongna, SONG Yewei, CUI Weibo, XIE Hong
  Effects of Catechins on Acute Hyperuricemia in Mice
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (4): 347-353 [Abstract] (134) [PDF 776 KB] (189)
  ZHANG Jing, CAI Shuxian, HUANG Jian'an, LI Juan, ZHONG Ni, YANG Heng, LIU Zhonghua
  Inhibition of Theaflavins on Protein Carbonylation and Aggregation in the System of BSA/MDA Carbonyl-ammonia Cross Linking Reaction in vitro
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (4): 363-371 [Abstract] (104) [PDF 997 KB] (39)
  LIU Wanqiong1, ZHANG Yingbin2, GONG Shuying1*, CHEN Ping1, FAN Fangyuan1, YANG Mengxuan1, GU Zhaoqi1
  Effects of Different Fixatives on Fidelity and Slow-release of Huangjingui Tea Essential Oil Aroma
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (4): 372-378 [Abstract] (100) [PDF 1053 KB] (69)