Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Download
Other articles related with "S482":
  CHEN Zongmao, LUO Fengjian, ZHOU Li, LOU Zhengyun, ZHENG Zuntao, ZHANG Xinzhong, ZHAO Ying, SUN Hezhi, YANG Mei, WANG Xinru
  Innovation and Application of Control System for Pesticide Residues and Contaminants in Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 1-6 [Abstract] (217) [PDF 6022 KB] (95)
  GUO Yongchun, CHEN Jinfa, ZHAO Feng, WANG Shuyan, WANG Pengjie, ZHOU Peng, OUYANG Liqun, JIN Shan, YE Naixing
  Study on the Distribution of Glyphosate and Its Metabolite Aminomethylphosphonic Acid in Camellia Sinensis
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (4): 510-518 [Abstract] (204) [PDF 505 KB] (94)
  YANG Jie, ZHOU Li, YU Huan, SUN Hezhi, WANG Xinru, ZHANG Xinzhong, YANG Mei, CHEN Zongmao, LUO Fengjian
  Determination of Pesticide Residue in Fresh Tea Leaves and Dry Tea by Solid Extraction and Dispersive Solid Extraction Cleanup Coupled with Tandem Mass Spectrum
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 397-406 [Abstract] (173) [PDF 426 KB] (212)
  YANG Yaqin, FENG Shuhui, HU Yongjian, LI Yuanyuan, WANG Huifeng, LIU Jinxi, ZHONG Hongjian
  Determination of Glyphosate and Aminomethyl Phosphonic Acid Residue in Green Tea by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (1): 125-132 [Abstract] (234) [PDF 791 KB] (231)
  WANG Wei, YAN Renyu, LAN Jiyu, HE Jie, PAN Chengdan, HU Yi
  Dietary Intake Risk Assessment of Pesticide Residues in Tea in Qiandongnan Prefecture
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (5): 567-575 [Abstract] (228) [PDF 575 KB] (84)
  GAO Wanjun, ZHANG Yongzhi, TONG Mengmeng, MA Huiqin, QIAN Shanshan, WANG Tianyu, LI Yeyun, WU Huiping, HOU Ruyan
  Weeds Control Effect and Residues of Several Herbicides in Tea Gardens
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (5): 587-594 [Abstract] (440) [PDF 373 KB] (123)
  XIANG Xiaolong, YANG Wen, LIU Huifang, CHEN Yao, ZHOU Yufeng, HU Anlong
  Fungicidal Activity Comparison and Synergetic Effect of Citronellol Optical Isomers Against Colletotrichum gloeosporioides
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (4): 425-430 [Abstract] (361) [PDF 321 KB] (100)
  YU Huan, ZHOU Li, LIN Qin, YANG Jie, SUN Hezhi, WU Xudong, WANG Xinru, ZHANG Xinzhong, CHEN Zongmao, LUO Fengjian
  Determination of Pymetrozine in Tea Products by Solid Phase Extraction-Ultra High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (4): 440-446 [Abstract] (245) [PDF 456 KB] (122)
  GAO Yuling, GUO Xiujuan, QIAO Shi, SUN Peng
  Ultrasound-assisted Dispersive Liquid-liquid Microextraction Based on the Solidification of a Floating Organic Droplet Followed by Gas Chromatography for the Determination of Five Pyrethroid Pesticides in Tea Samples
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (3): 243-250 [Abstract] (99) [PDF 1087 KB] (59)
  GAO Guanwei, CHEN Hongping, LIU Pingxiang, MA Guicen, HAO Zhenxia, WANG Chen, CHAI Yunfeng, LU Chengyin
  Residue Pattern of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Tea Leaves during Green Tea Manufacturing Process
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (2): 191-200 [Abstract] (81) [PDF 567 KB] (63)
  LUO Zongxiu, BIAN Lei, CAI Xiaoming, CHEN Zongmao
  Pesticide Deposit Characteristics and Its Field Efficacy Evaluation of A New Type of Tea Management Machine
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (1): 52-58 [Abstract] (144) [PDF 900 KB] (53)
  LIU Yanhui, YU Changhong, LIU Yan, LIU Jian, ZHANG Ting
  Simultaneous Determination of 11 Kinds of Pesticide Residues in Tea by HPLC-MS-MS
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (3): 271-278 [Abstract] (112) [PDF 846 KB] (63)
  WANG Xiao-hui, WAN Xiao-chun, HOU Ru-yan
  A Method for Determination of Imidacloprid Residue in Tea with HPLC-UV
    Journal of Tea Science   2012 Vol.32 (3): 203-209 [Abstract] (127) [PDF 668 KB] (92)
  DUAN Jun-yan, LIU Xin, JIANG Ying, CHENG Hong-ping, WANG Qing-hua
  Application of Statistical Analysis System to the Extraction of Organophosphorous Pesticides in Tea
    Journal of Tea Science   2008 Vol.28 (6): 414-419 [Abstract] (107) [PDF 527 KB] (43)
 
 
    Journal of Tea Science   1998 Vol.18 (02): 125-128 [Abstract] (82) [PDF 1633 KB] (78)
 
 
    Journal of Tea Science   1998 Vol.18 (02): 129-133 [Abstract] (96) [PDF 1633 KB] (74)
 
 
    Journal of Tea Science   1998 Vol.18 (02): 134-138 [Abstract] (82) [PDF 1530 KB] (55)
  LUO Zongxiu, BIAN Lei, CAI Xiaoming, CHEN Zongmao
  Pesticide Deposit Characteristics and Its Field Efficacy Evaluation of A New Type of Tea Management Machine
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 52-58 [Abstract] (64) [PDF 0 KB] (44)