Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Download
Other articles related with "S571.1":
  CHEN Zongmao, LUO Fengjian, ZHOU Li, LOU Zhengyun, ZHENG Zuntao, ZHANG Xinzhong, ZHAO Ying, SUN Hezhi, YANG Mei, WANG Xinru
  Innovation and Application of Control System for Pesticide Residues and Contaminants in Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 1-6 [Abstract] (55) [PDF 397 KB] (26)
  ZHANG Qunfeng, NI Kang, YI Xiaoyun, LIU Meiya, RUAN Jianyun
  Advances of Magnesium Nutrition in Tea Plant
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 19-27 [Abstract] (40) [PDF 754 KB] (21)
  CHEN Yao, ZHANG Weifu, REN Hengze, XIONG Fei, ZHANG Haojie, YAO Lina, LIU ying, WANG Lu, WANG Xinchao, YANG Yajun, HAO Xinyuan
  Genome-wide Investigation and Expression Analysis of DNA Demethylase Genes in Tea Plant (Camellia Sinensis)
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 28-39 [Abstract] (35) [PDF 1009 KB] (11)
  JIN Ke, HUANG Jian'an, XIONG Ligui, LIU Shuoqian, QIN Xiaohong, PENG Jing, LI Yinhua, LI Juan
  Research of Theanine-related Genes Expressed in Etiolated Tea Plant (Camellia Sinensis)
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 40-47 [Abstract] (28) [PDF 1014 KB] (8)
  YIN Yuxin, CHEN Yuqiong, JIAO Yuanfang, HAO Juan, YU Zhi, NI Dejiang
  Effects of Raw Materials from Different Tea Cultivars on Green Brick Tea Quality
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 48-57 [Abstract] (44) [PDF 413 KB] (13)
  WAN Qiwen, YANG Ni, LI Yimin, HAN Miaohua, LIN Shijia, TENG Ruimin, ZHUANG Jing
  Effects of Exogenous 24-Epibrassinolide on Photosynthetic Characteristics of Tea Plants
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 58-70 [Abstract] (20) [PDF 1162 KB] (2)
  LI Hongjian, QIN Dandan, JIANG Xiaohui, FANG Kaixing, WANG Qiushuang, PAN Chendong, LI Bo, WANG Qing, WU Hualing
  Analysis and Evaluation of Purine Alkaloid Contents in Bitter Tea Germplasm Resources from Guangdong
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 71-79 [Abstract] (26) [PDF 606 KB] (13)
  DONG Yanru, CAO Yanyan, LU Jiachun, MEI Sifan, HE Run, CHEN Ping
  Crystallographic Study on the Complex of Catechins and Caffeine
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 80-89 [Abstract] (29) [PDF 1577 KB] (4)
  WANG Zhibo, BAI Jiahe, ZHOU Xiaogui, GUO Huawei, XIAO Qiang
  Effect of Three Antibiotic Treatments on Bacterial Endosymbiont Community of Ectropis Grisescens Warren
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 90-100 [Abstract] (26) [PDF 1052 KB] (3)
  WANG Dingfeng, LI Liangde, LI Huiling, ZHANG Hui, WU Guangyuan
  Screening, Identification and Culture Conditions of a High-virulent Isolate of Beauveria against Myllocerinus Aurolineatus
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 101-112 [Abstract] (19) [PDF 833 KB] (7)
  ZHANG Junjie, FU Tianlong, FU Tianfu, LIN Xingrong, GUO Chen, RAO Genghui, PENG Shanshan, FANG Cai
  Correlation Analysis of Scenting Times and Aroma Components of Fuzhou Jasmine Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 113-121 [Abstract] (30) [PDF 371 KB] (7)
  LEI Ting, SUN Feng, MA Xiubing, ZHANG Weihan, GUO Lina, WANG Rui, HAN Renjia, WU Hanping, WANG Yunsheng
  Optimization of Culture Medium and Quality Analysis of Auricularia Auricula Cultivated by the By-product of Mee Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 122-131 [Abstract] (28) [PDF 2245 KB] (6)
  JI Jinxiong, HONG Xiaoyan, ZHU Yongjie
  Study on the Measurement of Tea Farmers’ Livelihood Resilience and Influencing Factors: A Case Study of Anxi County
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 132-142 [Abstract] (34) [PDF 407 KB] (6)
  REN Guangxin, JIN Shanshan, LI Luqing, NING Jingming, ZHANG Zhengzhu
  Research Progress of Near-infrared Spectroscopy in Tea Quality Control and Equipment Development
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 707-714 [Abstract] (390) [PDF 1236 KB] (294)
  HUANG Fangfang, LI Qin, HUANG Jian'an
  Research Progress of Tea Rhizosphere Microorganisms
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 715-723 [Abstract] (119) [PDF 339 KB] (95)
  CAO Bingbing, WANG Qiushuang, QIN Dandan, FU Donghe, FANG Kaixing, JIANG Xiaohui, LI Hongjian, WANG Qing, PAN Chendong, LI Bo, WU Hualing
  Study on the Correlation between the Activities of Key Enzymes Involving in Anthocyanin Synthesis and the Contents of Important Polyphenols in Purple Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 724-738 [Abstract] (112) [PDF 1233 KB] (88)
  FENG Xia, DI Taimei, PENG Jing, LI Nana, YAO Lina, YANG Yajun, WANG Xinchao, WANG Lu
  Interaction Identification and Expression Analysis of CsCIPK12 and CsKIN10 in Tea Plant
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 739-750 [Abstract] (83) [PDF 2733 KB] (89)
  ZHU Yun, YOU Xueqin, YI Xiaoyun, NI Kang, RUAN Jianyun
  Effect of Different Tea Cultivars on Biomass Accumulation and Nutrient Distribution
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 751-757 [Abstract] (91) [PDF 292 KB] (47)
  CHEN Yuzhen, WANG Feng, WU Zhidan, ZHANG Wenjin, WENG Boqi, YOU Zhiming
  Effects of Chemical Fertilizer Reduction on Yield, Quality, Fertilizer Utilization Efficiency and Economic Benefit of Oolong Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 758-770 [Abstract] (88) [PDF 468 KB] (63)
  CHEN Lin, ZHANG Yinggen, CHEN Jian, SONG Zhenshuo, XIANG Lihui, YU Wenquan, YOU Zhiming
  Aroma Profiling of Fresh Leaves of Oolong Tea Cultivars during White Tea Processing
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 771-781 [Abstract] (101) [PDF 830 KB] (94)
  MAO Yalin, WANG Fang, YIN Junfeng, XU Yongquan
  Quality Analysis of Tencha Made from Different Tea Cultivars
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 782-794 [Abstract] (128) [PDF 364 KB] (99)
  REN Qianqian, ZHUANG Mingzhu, CAI Xiaoming, BIAN Lei, LUO Zongxiu, LI Zhaoqun, YOU Minsheng, CHEN Zongmao, JIN Shan
  The Release of Volatiles in Resistant and Susceptible Tea Cultivars under Empoasca Onukii Feeding
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 795-806 [Abstract] (75) [PDF 1074 KB] (62)
  JIN Yinli, MA Quanchao, ZHANG Shaojie, YIN Jian, SHI Hongzhong, GENG Shubao
  Oviposition Behavior and Effect of Temperature on the Overwintering Egg Development of Pochazia Guttifera
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 807-816 [Abstract] (55) [PDF 2211 KB] (24)
  CHEN Lilin, ZHOU Hao, ZHAO Jie
  Potential Climate-suitable Distribution of Ectropis Grisescens in China Based on the CLIMEX and ArcGIS Prediction
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 817-829 [Abstract] (57) [PDF 1842 KB] (24)
  HU Zhiyuan, LIU Suchun, XU Zhenggang, LIU Shiquan, WEN Xin
  Sequencing and Analysis of the Complete Mitochondrial Genome of Penicillium Citrinum in Hunan Yiyang Dark Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 830-844 [Abstract] (61) [PDF 1570 KB] (36)
  WU Haizhong, TIAN Xiaosi, CHEN Baoping
  Spatial Differentiation and Contribution Factors of Tea Benefit Improvement in Anhui Province
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 845-852 [Abstract] (114) [PDF 654 KB] (86)
  OUYANG Jian, ZHOU Fang, LU Danmin, LI Xiuping, HUANG Jian'an, LIU Zhonghua
  Research Progress of Tea Polysaccharides in Regulating Obesity
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (5): 565-575 [Abstract] (248) [PDF 422 KB] (200)
  SU Jingjing, RUAN Li, WANG Liyuan, WEI Kang, WU Liyun, BAI Peixian, CHENG Hao
  Early Identification of Nitrogen Absorption Efficiency in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (5): 576-587 [Abstract] (149) [PDF 648 KB] (63)
  WANG Yujuan, GAO Xiubing, WU Qiangsheng, JI Daobao, CAI Fan, LIU Chunyan
  Influences of Arbuscular Myrorrhizal Fungi on Plant Growth and Tea Quality of Fuding Dabaicha Seedlings under Different Water Conditions
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (5): 588-596 [Abstract] (153) [PDF 560 KB] (67)
  YAN Fei, JIANG Wenhua, QU Dong, FU Jing, ZHAO Xuan
  Effects of Exogenous 5-aminolevulinic Acid on Photosynthetic and Physiological Characteristics of Tea Plants under Low Temperature Stress
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (5): 597-606 [Abstract] (119) [PDF 396 KB] (34)