Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Download
Other articles related with "TS272.3":
  LI Chen, AI Zeyi, YU Zhi, CHEN Yuqiong, NI Dejiang
  Research on Main Physical Properties of Tea Leaves in High-quality Green Tea Processing
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (6): 705-714 [Abstract] (262) [PDF 580 KB] (246)
  AN Ting, JIANG Yongwen, LIANG Gaozhen, HU Bin, DONG Chunwang
  Optimization of Performance Parameters of Black Tea Withering Machine Based on CFD and RSM
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (5): 547-554 [Abstract] (166) [PDF 960 KB] (71)
  LI Bing, LI Weining, BAI Xuanbing, ZHANG Zhengzhu
  Research on Screening Rate of Fresh Tea Leaves Classifier Based on EDEM
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (4): 484-494 [Abstract] (310) [PDF 843 KB] (97)
  LI Bing, LI Weining, SONG Yangyang, SUN Changying
  Optimal Design of Double-pan Roasting MachineBased on Ant Colony Algorithm
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (1): 74-80 [Abstract] (119) [PDF 1257 KB] (72)
  ZHAO Zhangfeng, REN Chao, ZHENG Jinsong, ZHONG Jiang, XIE Baijun
  Study on the Relationship between Work Efficiency of Spherical Tea Frying Equipment and Tea Formation
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (5): 527-536 [Abstract] (190) [PDF 1289 KB] (74)
  DAI Chunxia, LIU Fang, GE Xiaofeng
  Detection and Analysis of Moisture Content in Fresh Tea Leaves Based on Hyperspectral Technology
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (3): 281-286 [Abstract] (225) [PDF 681 KB] (41)
  SHENG Min, LIU Zhonghua, HUANG Jian′an, XIAO Lizhen, ZHU Haiyan
  A Glimpse into Contemporary “U.S. Tea Renaissance”
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (4): 420-427 [Abstract] (157) [PDF 694 KB] (73)
  CHEN Lin, YE Yang, DONG Chunwang, HE Huafeng
  Monitoring Black Tea Fermentation Using a Colorimetric Sensor Array-based Artificial Olfaction System
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (3): 258-265 [Abstract] (145) [PDF 1010 KB] (102)
  WU Zhengmin, CAO Chengmao, XIE Chengjian, WU Jiasheng, HU Wangyang, WANG Tianyu
  Grading of Machine Picked Tea Based on Image Processing Technology and Neural Network
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (2): 182-190 [Abstract] (107) [PDF 1133 KB] (81)
  WANG Chengjun, ZHANG Tianyu, ZHENG Yan, CHEN Jinyan, HU Song
  Simulation Study on the Screening of the Reciprocating Roller Screen with Two Degrees of Freedom for Tea
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (6): 613-620 [Abstract] (124) [PDF 1132 KB] (63)
  CHEN Gensheng, YUAN Haibo, XU Yongquan, JIANG Yongwen, DENG Yuliang, YU Liaoyuan, YU Shuping, YIN Junfeng
  Design and Process Optimization of a Continuous Production Line on Needle-type Premium Green Tea
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (2): 139-148 [Abstract] (101) [PDF 880 KB] (52)
  WEI Shiqin, JIN Xinyi, HUANG Jiachun, HAO Zhilong, OUYANG Jingsheng, LIN Jie
  The Temperature PID Control System of Dryer and Its Application on Dahongpao Baking
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (6): 557-564 [Abstract] (113) [PDF 642 KB] (109)
  ZHENG Hong-fa, TANG Zhe, BAO Xiao-cun, HUANG Huai-sheng, ZHAO Xi, ZHOU Jian-yong, ZHU Ke-jun
  Study and Application on the Full-automatic Production Line of Half Baking Green Tea
    Journal of Tea Science   2013 Vol.33 (5): 473-481 [Abstract] (123) [PDF 1131 KB] (66)
  ZHENG Peng-cheng, TENG Jing, GONG Zi-ming, WU Yun-hui, MA Chi
  Application Research on the Application of Heatpipe Technology to Tea Processing Energy Conservation
    Journal of Tea Science   2013 Vol.33 (3): 273-278 [Abstract] (122) [PDF 724 KB] (54)
  LI Ming, LIU Zhong-hua
  Study on a Remote Controlling Machine for Electrostatic Spraying and Fertilizing in Tea Garden
    Journal of Tea Science   2012 Vol.32 (6): 552-558 [Abstract] (88) [PDF 761 KB] (82)
  TAN Jun-feng, LIN Zhi, LI Yun-fei, CHENG Yu-ming, XIE Gang-wen, SU He-sheng, PENG Qun-hua, GUO Li, LV Hai-peng
  Design of Automatic Production Line on Flat-shape Green Tea
    Journal of Tea Science   2012 Vol.32 (4): 283-288 [Abstract] (104) [PDF 639 KB] (46)
  SUN Cheng, QUAN Qi-ai, JIN Shou-zhen
  Study on the Key Technology and Equipment for Low Caffeine Tea Processing
    Journal of Tea Science   2003 Vol.23 (s1): 68-72 [Abstract] (191) [PDF 152 KB] (75)
  LIU Xin, QUAN Qi-ai, FU Shang-wen, ZHU Shou-zhen, JIANG Xiao-wen, JIANG Yue-guang
  Study on The Longjing Tea Roasting Machine Controlled by Computer
    Journal of Tea Science   2003 Vol.23 (s1): 73-77 [Abstract] (117) [PDF 304 KB] (45)
  LIU Xin, FU Shang-wen, ZHU Shou-zhen, QUAN Qi-ai
  Study on The Shaping Mechanism of Longjing Tea in The Reciprocation Trough
    Journal of Tea Science   2003 Vol.23 (s1): 78-81 [Abstract] (100) [PDF 283 KB] (44)
 
 
    Journal of Tea Science   1996 Vol.16 (01): 9-12 [Abstract] (78) [PDF 154 KB] (51)
 
 
    Journal of Tea Science   1995 Vol.15 (01): 43-48 [Abstract] (71) [PDF 208 KB] (62)
 
 
    Journal of Tea Science   1994 Vol.14 (02): 101-107 [Abstract] (57) [PDF 487 KB] (83)
  ZHAO Zhangfeng, ZHANG Libin, WANG Xiaohua, ZHANG Xian, GAN Jianren
  Condition Analysis and Numerical Simulation of Tea Plane Circular Sieve
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (1): 1-8 [Abstract] (108) [PDF 1065 KB] (56)
  PAN Yucheng, LIU Baoshun, HUANG Xianzhou, CHEN Xiaoli, LYU Xianyin
  Design and Experiment of the Temperature Control System of the Fuzzy RBF Neural Network PID in Tea Fixing Machine
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (2): 139-149 [Abstract] (337) [PDF 777 KB] (110)