Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "Q52":
  SONG Bo, JIA Peining, YE Wenqi, WU Jun, SUN Weijiang, XUE Zhihui
  Physiological Differences and Expression Analysis of Wax Synthesis Related Gene WSD1 in Tea Roots Treated with Fluorine
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 219-230 [Abstract] (85) [PDF 3895 KB] (75)
  LI Qinghui, LI Rui, WEN Xiaoju, NI Dejiang, WANG Mingle, CHEN Yuqiong
  Selection and Validation of Internal Reference Genes for qRT-PCR Analysis under Fluoride Stress in Camellia sinensis Leaves
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 27-36 [Abstract] (120) [PDF 1966 KB] (115)
  YANG Jihong, ZHOU Hanchen, XU Yujie
  Catalytic Function, Promoter Structure and Functional Analysis of CsNUDX1-cyto in Different Tea Cultivars
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (5): 621-630 [Abstract] (234) [PDF 1842 KB] (173)
  LI Jiasi, LIU Yingqing, ZHANG Yongheng, ZHANG Ying'ao, XIAO Yezi, LIU Lu, YU Youben
  Identification of Transcription Factors Interacting with CsNCED2 Promoter and Their Response to Abiotic Stress
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (3): 325-334 [Abstract] (230) [PDF 1496 KB] (126)
  ZHOU Hanchen, YANG Jihong, XU Yujie, WU Qiong, LEI Pandeng
  Phylogenetic Analysis of NUDX1 Gene Involved in Geraniol Biosynthesis
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (5): 638-648 [Abstract] (289) [PDF 1403 KB] (121)
  WANG Pengjie, YANG Jiangfan, ZHANG Xingtan, YE Naixing
  Research Advance of Tea Plant Genome and Sequencing Technologies
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (6): 743-752 [Abstract] (874) [PDF 564 KB] (540)
  ZHOU Hanchen, LEI Pandeng
  The Functional Identification of Two Alternative Splicing Transcripts of CsNES
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (6): 753-760 [Abstract] (316) [PDF 843 KB] (137)
  SU Dan, ZHANG Haojie, WEN Xiaoju, ZHANG Wei, YU Zhi, NI Dejiang, CHEN Yuqiong
  Study on Bioavailability of Fluorine in Different Extracts of A Dark Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (6): 843-853 [Abstract] (304) [PDF 959 KB] (138)
  LIU Miaomiao, ZANG Liansheng, SUN Xiaoling, ZHOU Zhongshi, YE Meng
  Cloning and Expression Analysis of CsWRKY17 Transcription Factor in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (5): 631-642 [Abstract] (645) [PDF 1820 KB] (246)
  LIN Xinying, WANG Pengjie, CHEN Xuejin, GUO Yongchun, GU Mengya, ZHENG Yucheng, YE Naixing
  Identification of LOX Gene Family in Camellia sinensis and Expression Analysis in the Process of White Tea Withering
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (4): 482-496 [Abstract] (606) [PDF 1801 KB] (184)
  GU Mengya, WANG Pengjie, CHEN Xuejin, ZHENG Yucheng, GUO Yongchun, LIN Xinying, GAO Ting, HOU Binghao, YE Naixing
  Identification of Alcohol Dehydrogenase Gene Family and Their Expression Analysis in the Withering Process of White Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (3): 302-314 [Abstract] (587) [PDF 2651 KB] (360)
  MAO Peng, WANG Liyuan, BAI Peixian, WEI Kang, RUAN Li, ZHNAG Yazhen, CHENG Hao
  Identification and Analysis of Analogue Theanine Synthase Gene Family in Tomato
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (2): 173-183 [Abstract] (529) [PDF 606 KB] (163)
  CHEN Yao, ZHANG Weifu, REN Hengze, XIONG Fei, ZHANG Haojie, YAO Lina, LIU ying, WANG Lu, WANG Xinchao, YANG Yajun, HAO Xinyuan
  Genome-wide Investigation and Expression Analysis of DNA Demethylase Genes in Tea Plant (Camellia Sinensis)
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 28-39 [Abstract] (535) [PDF 13153 KB] (145)
  ZENG Jie, DENG Zhihui, FU Hongjuan, LIU Chang, GU Yi, ZOU Yixin, CHANG Hui
  Theaflavin Activates Nrf2/HO-1 Pathway to Alleviate Oxidative Stress Injury in Vascular Endothelial Cells
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (5): 632-640 [Abstract] (745) [PDF 758 KB] (161)
  JIANG Junmei, FANG Yuanpeng, NING Na, CHEN Meiqing, YANG Zaifu, WANG Yong, LI Xiangyang, XIE Xin
  Cloning and Expression Analysis of CssHSP18.1 Gene in Camellia Sinensis
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 328-340 [Abstract] (614) [PDF 1059 KB] (373)
  ZHENG Chengqin, MA Cunqiang, ZHANG Zhengyan, LI Xiaohong, WU Tingting, ZHOU Binxing
  A Preliminary Study on the Degradation Pathway of Caffeine in Tea Microbial Solid-state Fermentation
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 386-396 [Abstract] (842) [PDF 1079 KB] (334)
  PARK Soomi, KIM Eunhye, CHEN Xinghua, WANG Qianchao, HE Puming, TU Youying
  The Inhibitory Role and Mechanism of White Tea Extracts on Pulmonary Fibrosis Induced by Nano-sized SiO2 in Rats
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 157-164 [Abstract] (552) [PDF 5033 KB] (380)
  ZHOU Zhe, CHEN Zhidan, WU Quanjin, XU Yilan, SUN Weijiang
  Cloning and Expression Analysis of CsPPH Gene in Tea Plant (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (1): 39-50 [Abstract] (604) [PDF 1572 KB] (401)
  CAO Dan, MA Linlong, LIU Yanli, GONG Ziming, JIN Xiaofang
  Absorption and Accumulation Characteristics of Selenium in Tea Plant (Camellia sinensis) and Expression Analysis of Genes Related to Selenium Regulation
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (1): 77-84 [Abstract] (501) [PDF 815 KB] (291)
  ZHANG Xin, Chen Chengcong, DU Qin, LI Xiwang, SUN Xiaoling
  Cloning and Expression Analysis of Serine Protease EoSP1 in Tea Geometrid (Ectropis obliqua) and Its Response to Starvation
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (6): 669-680 [Abstract] (437) [PDF 719 KB] (421)
  CHEN Linbo, XIA Lifei, LIU Yue, SUN Yunnan, JIANG Huibing, TIAN Yiping, CHEN Liang
  Screening of miRNA Related to Anthocyanin Synthesis in Tea Cultivar ‘Zijuan’ Based on High Throughput Sequencing
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (6): 681-691 [Abstract] (664) [PDF 501 KB] (218)
  HUANG Danjuan, TAN Rongrong, CHEN Xun, WANG Hongjuan, GONG Ziming, WANG Youping, MAO Yingxin
  Transcriptome Analysis of Root Induced by Aluminum in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (5): 506-520 [Abstract] (644) [PDF 513 KB] (272)
  LIU Sai, LIU Shuoqian, LONG Jinhua, WU Dunchao, CHEN Yuhong, LIU Liping, LIU Zhonghua, TIAN Na
  Functional Analysis of Glutathione Peroxidase Encoding Gene CsGPX1 in Camellia sinensis
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (4): 382-391 [Abstract] (596) [PDF 559 KB] (169)
  LIU Guanhua, YANG Mei, FU Jianyu,
  Cloning and Functional Analysis of CsLCYb and CsLCYe for Carotene Biosynthesis in Tea Plant (Camellia sinensis
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (3): 257-266 [Abstract] (882) [PDF 2098 KB] (283)
  LEI Lei, WANG Lu, YAO Lina, HAO Xinyuan, ZENG Jianming, DING Changqing, WANG Xinchao, YANG Yajun
  Identification and Expression Analysis of Calcium-dependent Protein Kinase CsCDPK17 in Tea Plant (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (3): 267-279 [Abstract] (699) [PDF 2055 KB] (361)
  GUO Lingling, ZHANG Fen, ZHANG Yazhen, CHENG Hao, WEI Kang, RUAN Li, WU Liyun, WANG Liyuan
  Molecular Cloning and Expression Analysis of CsLHTs Gene Subfamily in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (3): 280-288 [Abstract] (717) [PDF 477 KB] (196)
  KONG Lei, ZHU Xiangxiang, WANG Yiwei, XIE Xiaofang, JIANG Changjun, LI Yeyun
  Identification and Expression Analysis of Tea Plant (Camellia sinesis) miR164a and Its Target Gene
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (6): 547-558 [Abstract] (509) [PDF 2159 KB] (266)
  CHEN Jiangfei, YU Jinming, YANG Jiankun, YU Youben, XIAO Bin, YANG Yajun, WANG Weidong
  Cloning and Expression Analysis of Na+/H+ Antiporter Gene CsNHX1 and CsNHX2 in Tea Plant (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (6): 559-568 [Abstract] (443) [PDF 2562 KB] (287)
  LIU Ping, REN Qiujing, KANG Xin, ZHANG Yuanyuan, LIN Xiaorong, LI Bin, GAO Xiong, CHEN Zhongzheng
  Isolation and Functional Analysis of Promoter for N-methyltransferase Gene Associated with Caffeine Biosynthesis in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (6): 569-579 [Abstract] (485) [PDF 701 KB] (116)
  ZHENG Shizhong, JIANG Shengtao, LIU Wei, CHEN Meixia, LIN Yuling, LAI Zhongxiong, LIN Jinke
  Cloning and Functional Analysis of the CsMYB Promoter In Tea Plant (Camellia sinensis L.)
    Journal of Tea Science   2018 Vol.38 (6): 580-588 [Abstract] (545) [PDF 1263 KB] (259)