Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "Q939.1":
  WANG Yanding, WANG Huan, LI Nana, WANG Lu, HAO Xinyuan, WANG Yuchun, DING Changqing, YANG Yajun, WANG Xinchao, QIAN Wenjun
  Identification and Expression Analysis of Glucose-6-hosphate Dehydrogenase Gene (CsG6PDHs) in Camellia sinensis
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (4): 497-510 [Abstract] (499) [PDF 2020 KB] (128)
  WEI Shasha, PENG Jing, CHEN Zhidan, SUN Weijiang, LIN Lin
  Detection of Bitterness-related Substances in Youxi Bitter Tea and Correlation Analysis with Bitterness
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (3): 337-349 [Abstract] (646) [PDF 1692 KB] (216)
  LIU Dingding, WANG Junya, TANG Rongjin, CHEN Liang, MA Chunlei
  Genome-wide Identification of PPR Gene Family and Expression Analysis of Albino Related Genes in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (2): 159-172 [Abstract] (508) [PDF 1969 KB] (247)
  FENG Xia, DI Taimei, PENG Jing, LI Nana, YAO Lina, YANG Yajun, WANG Xinchao, WANG Lu
  Interaction Identification and Expression Analysis of CsCIPK12 and CsKIN10 in Tea Plant
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 739-750 [Abstract] (435) [PDF 2733 KB] (186)
  MAO Yalin, WANG Fang, YIN Junfeng, XU Yongquan
  Quality Analysis of Tencha Made from Different Tea Cultivars
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 782-794 [Abstract] (705) [PDF 364 KB] (360)
  LEI Liping, ZHU Yuehua, ZHANG Jian, YANG Wenge, LI Puyou, LIU Yanjie, QIAN Yunxia
  Effects of Tea Polyphenols on Quality and Microorganisms of Pseudosciaena crocea during Iced Storage
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (5): 523-531 [Abstract] (309) [PDF 1048 KB] (221)
  LUO Yi, SU Youjian, ZHANG Yongli, XIA Xianjiang, SONG Li, WANG Yejun, LIAO Wangyou
  Research on The Promoting Effects on Tea Growth and Aluminum Tolerant Mechanism of Bacillus subtilis Strain QM7
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (6): 567-574 [Abstract] (418) [PDF 1013 KB] (243)
  LIU Zunying, LIU Qiuling, DENG Yanli, CHEN Ling, XIAO Wenjun
  Study on the Protective Effect of L-Theanine on the Intestinal in Mice with Immune Stress Induced by ETEC
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (5): 469-476 [Abstract] (509) [PDF 892 KB] (122)
  LIU Qiuling, GONG Zhihua, CHENG Ling, LIU Zunying, DENG Yanli, CHEN Dong, XIAO Wenjun
  Study on the Protective Effect of L-Theanine on the Liver of Mice with Immune Stress Induced by ETEC
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (5): 484-490 [Abstract] (438) [PDF 936 KB] (133)
  YUE Suijuan, LIU Jian, GONG Jiashun
  Effects of Theabrownin Extracted from Pu-erh Tea on the Intestinal Flora
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (3): 261-267 [Abstract] (676) [PDF 708 KB] (314)
  HAN Xiaoyang, ZHANG Lixia, HUANG Xiaoqin, DONG Yuhui, LI Zhi, SHANG Tao
  Effect of Nitrogen Transformation Bacteria on Microbial Community and Nutrient Contents in Rhizosphere Soil of Tea Plant
    Journal of Tea Science   2015 Vol.35 (5): 405-414 [Abstract] (461) [PDF 830 KB] (351)
  YANG Yaping, LI Yonglan, LIANG Yuerong, LU Jianliang, ZHENG Xinqiang
  Antibiotics Inhibition to Agrobaceterium Rhizogenes and Effect to Tea Multiple Shoots
    Journal of Tea Science   2015 Vol.35 (5): 437-442 [Abstract] (454) [PDF 546 KB] (173)
  HUANG Xiaoqin, ZHANG Lixia, LIU Huixiang, CHEN Zongmao, LI Duochuan
  Screeining and Identification of the Endophytic Bacterial Strain Against Ice Nucleation Active Bacteria of Tea Plant
    Journal of Tea Science   2015 Vol.35 (1): 97-102 [Abstract] (373) [PDF 1092 KB] (208)
  WANG Huimin, ZHU Junli, LU Haixia, YI Shumin
  The Antimicrobial Mechanism of Tea Polyphenols Against Shewanella putrefaciens
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (2): 149-155 [Abstract] (518) [PDF 676 KB] (237)
  HUANG Xiao-qin, ZHANG Li-xia, LIU Hui-xiang, HAN Xiao-yang, CHEN Zong-mao, LI Duo-chuan
  Screeining and Identification of the Antagonistic Bacterial Strain Against Ice Nucleation Active Bacteria on Tea Plant
    Journal of Tea Science   2013 Vol.33 (6): 570-575 [Abstract] (476) [PDF 730 KB] (189)
  FENG Yi, JIANG Sheng-jun, WANG Chao, LUO Chang-hui, DAN Zhong
  Study on Degradation of Nitrite by Kombucha Tea
    Journal of Tea Science   2009 Vol.29 (2): 89-94 [Abstract] (689) [PDF 244 KB] (250)
  CANG Mei-qin, ZHOU Jian, CHENG Hao, LI Xing-hui, WANG Li-yuan
  Studies on Polyphenol-resisting Characteristics of Several Kinds of Agrobacterium and the Demestication of Polyphenol-resisting Strain
    Journal of Tea Science   2008 Vol.28 (3): 189-194 [Abstract] (511) [PDF 264 KB] (168)
  MAO Qing-li, SHI Zhao-peng, LI Lin, LIU Zhong-hua, ZHU Qi
  Study on Inhibitation of Agrobacterium rhizogenes by Tea Catechin and Screening of Anti-polyphenol Strain
    Journal of Tea Science   2007 Vol.27 (3): 243-247 [Abstract] (413) [PDF 495 KB] (124)
  HONG Yong-cong, XIN Wei, LAI Yu-bin, WENG Xin, HU Fang-ping
  Isolation of Endophytic Antifungal and Pesticide Degrading Bacteria from Tea Plant
    Journal of Tea Science   2005 Vol.25 (3): 183-188 [Abstract] (497) [PDF 352 KB] (195)
  LIU Hongcheng, LIN Xin, HE Lizhong, LAN Shanshan, LIN Tao, YAN Hongmei, LI Qiwan
  The Discrimination of Pu'er Tea According to Region of Origin Using the Content of Heavy Rare-earth Elements
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (5): 451-457 [Abstract] (708) [PDF 678 KB] (157)
  HAN Xiaoyang, LI Zhi, ZHANG Lixia, HUANG Xiaoqin
  Screening, Identification and Inoculation Effect of Azotobacter from the Soils of Tea Garden
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (5): 497-505 [Abstract] (409) [PDF 715 KB] (191)