Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "S326":
  WANG Liubin, WU Liyun, WEI Kang, WANG Liyuan
  QTL Mapping and Candidate Gene Analysis for Timing of Spring Bud Flush in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 747-756 [Abstract] (32) [PDF 1695 KB] (14)
  WANG Liubin, WU Liyun, WEI Kang, WANG Liyuan
  QTL Mapping and Candidate Gene Analysis for Timing of Spring Bud Flush in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 747-756 [Abstract] (139) [PDF 1696 KB] (119)
  SUN Yue, LIU Mengyue, GAO Chenxi, WU Quanjin, CAO Shixian, YU Shuntian, CHEN Zhidan, JIN Shan, SUN Weijiang
  Study on the Differences of Leaf Color and Volatiles of Different Insect-resistance Tea Cultivars
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (4): 525-543 [Abstract] (178) [PDF 2465 KB] (103)
  LI Li, LUO Shengcai, WANG Feiquan, LI Xiangru, FENG Hua, SHI Yutao, YE Jianghua, LIU Fei, ZHAO Jialin, LI Shuying, ZHANG Bo
  Genetic Analysis and Marker Development for Wuyi Tea (Camellia sinensis, Synonym: Thea bohea L.) Based on GBS-SNP
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (3): 310-324 [Abstract] (181) [PDF 4730 KB] (94)
  LIU Haoran, ZHANG Chenyu, GONG Yang, YE Yuanyuan, CHEN Jiedan, CHEN Liang, LIU Dingding, MA Chunlei
  Development and Application of Albinotea Plant mSNP Molecular Markers Based on Genome-wide Resequencing
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 27-39 [Abstract] (251) [PDF 1030 KB] (168)
  XIANG Jing, LIANG Yuerong, ZHAO Dong, WANG Kairong, LU Jianliang, YUAN Ming'an, ZHENG Xinqiang
  Variation of Oil Content in Tea Seed Kernel and Fatty Acid Compositions and Contents in Tea Seed Oil among Different Culitivars and Regions
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (2): 233-248 [Abstract] (386) [PDF 784 KB] (149)
  CHEN Mingjie, DU Zhenghua, QIN Jianheng, LI Ruoyu, YU Zhaoxi, GUO Li
  Analysis of Characteristics of Lipid Metabolism of Different Germplasm Tea Seeds
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (3): 350-360 [Abstract] (458) [PDF 633 KB] (103)
  CHANG Yali, HUANG Xiaobing, JIANG Shuangfeng, HUANG Shuangjie, SUN Mufang, LIU Wei, GUO Guiyi
  Analysis of Fat Content and Fatty Acid Composition and Absolute Content in the Tea Seeds from Southern Henan Tea Germplasms
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 352-362 [Abstract] (625) [PDF 404 KB] (235)
  KONG Xiangrui, YANG Jun, WANG Rangjian
  Establishment of Precise Color Measuring Device for Tea (Camellia sinesis L.) Leaf and Its Application in Identification of Rare Germplasm
    Journal of Tea Science   2017 Vol.37 (2): 160-166 [Abstract] (261) [PDF 704 KB] (176)
  WANG Rangjian, YANG Jun, KONG Xiangrui, GAO Xiangfeng
  An Efficient Identification of Tea Cultivars in Fujian with A Strategy of Cultivar Identification Diagram(CID) Based on Fluorescent Labeled SSR Markers
    Journal of Tea Science   2016 Vol.36 (2): 210-218 [Abstract] (411) [PDF 407 KB] (136)
  CHEN Chunmei, MA Chunlei, MA Jianqiang, LIU Shengchuan, CHEN Liang
  Sequencing of Chloroplast Genome of Camellia sinensis and Genetic Relationship for Camellia Plants Based on Chloroplast DNA Sequences
    Journal of Tea Science   2014 Vol.34 (4): 371-380 [Abstract] (406) [PDF 1133 KB] (165)
  JI Peng-zhang, WANG Yun-gang, JIANG Hui-bing, TANG Yi-chun, WANG Ping-sheng, ZHANG Jun, HUANG Xing-qi
  Genetic Diversity of Camellia taliensis from Yunnan Province of China Revealed by AFLP Analysis
    Journal of Tea Science   2009 Vol.29 (5): 329-335 [Abstract] (435) [PDF 238 KB] (260)
  LIU Ben-ying, WANG Li-yuan, LI You-yong, TANG Yi-chun, HE Wei, CHENG Hao, WANG Ping-sheng
  ISSR Markers for Discriminating Tea Germplasm Resources from Yunnan Province
    Journal of Tea Science   2009 Vol.29 (5): 355-364 [Abstract] (375) [PDF 598 KB] (175)
  WANG Xin-chao, LIU Zhen, YAO Ming-zhe, MA Chun-lei, CHEN Liang, YANG Ya-jun
  Sampling Strategy to Establish a Primary Core Collection of Chinese Tea Germplasms
    Journal of Tea Science   2009 Vol.29 (2): 159-167 [Abstract] (430) [PDF 266 KB] (211)
  WANG Li-bo, LIANG Ming-zhi, FU Xue-qi, LI You-yong, WANG Ping-sheng, MA Wei, CAI Li, JI Peng-zhang
  Inhibitory Effects of Sun-dried Green Tea Soup from Different Areas of Yunnan on PTPs Targets
    Journal of Tea Science   2010 Vol.30 (4): 309-312 [Abstract] (358) [PDF 251 KB] (154)