Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "S435.711":
  ZHANG Yudan, TAN Lin, LIU Zhonghua, XIAO Dungen, DENG Yulian, LI Guihua, HUANG Hong, YANG Xueyu, HU Qiulong
  Identification of Antagonistic Streptomycetes Against Anthracnose Pathogen of Tea Plants and Determination of Their Inhibitory Properties
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 283-298 [Abstract] (42) [PDF 1871 KB] (22)
  CHEN Shichun, JIANG Hongyan, LIAO Shuran, CHEN Tingxu, WANG Xiaoqing
  Analysis of Genetic Diversity and Genetic Structure in Geographic Populations of Stephanitis chinensis from China Based on Mitochondrial DNA COI Sequence
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 795-805 [Abstract] (12) [PDF 1212 KB] (53)
  CHEN Shichun, JIANG Hongyan, LIAO Shuran, CHEN Tingxu, WANG Xiaoqing
  Analysis of Genetic Diversity and Genetic Structure in Geographic Populations of Stephanitis chinensis from China Based on Mitochondrial DNA COI Sequence
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 795-805 [Abstract] (127) [PDF 1213 KB] (82)
  WU Shuhua, MAO Kaiquan, CHEN Jiaming, LI Jianlong, XUE Jinghua, ZENG Lanting, YANG Yuhua, GU Dachuan
  Study on the Influence of Tea Green Leafhopper Infestation on the Tenderness of Fresh Tea Leaves and the Extraction Rate of Metabolites Related to Oolong Tea Quality
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 806-822 [Abstract] (152) [PDF 4187 KB] (117)
  WU Shuhua, MAO Kaiquan, CHEN Jiaming, LI Jianlong, XUE Jinghua, ZENG Lanting, YANG Yuhua, GU Dachuan
  Study on the Influence of Tea Green Leafhopper Infestation on the Tenderness of Fresh Tea Leaves and the Extraction Rate of Metabolites Related to Oolong Tea Quality
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 806-822 [Abstract] (13) [PDF 4186 KB] (5)
  LI Yanchun, WANG Yixiang, YE Jing, LI Zhaowei
  Changes of Rhizospheric Pathogen Alternaria sp. and Its Antagonistic Bacteria Pseudomonas sp. of Continuous Cropping Tea Plants Mediated by Phenolic Acids
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 823-834 [Abstract] (13) [PDF 1797 KB] (46)
  LI Yanchun, WANG Yixiang, YE Jing, LI Zhaowei
  Changes of Rhizospheric Pathogen Alternaria sp. and Its Antagonistic Bacteria Pseudomonas sp. of Continuous Cropping Tea Plants Mediated by Phenolic Acids
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 823-834 [Abstract] (121) [PDF 1798 KB] (100)
  JIANG Hongyan, CHEN Shichun, LIAO Shuran, CHEN Tingxu, YANG Puxiang, XIE Xiaoqun, WANG Xiaoqing
  The Complete Mitochondrial Genome Sequence and Phylogenetic Analysis of Thosea sinensis
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (4): 460-472 [Abstract] (176) [PDF 1311 KB] (181)
  ZOU Jiating, GUO Yuhang, BIAN Lei, LUO Zongxiu, LI Zhaoqun, XIU Chunli, FU Nanxia, CAI Xiaoming
  Study on the Control Effect of Chemical Pesticides on the Empoasca onukii Adults
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (4): 544-552 [Abstract] (189) [PDF 419 KB] (89)
  TAN Chang, SHAN Yao, ZHOU Xiaosen, YAO Qiuyi, CAI Xiaoming, BIAN Lei
  Effects of Growth and Development on the Visual Ability of Empoasca onukii
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (3): 367-376 [Abstract] (193) [PDF 1304 KB] (130)
  LI Hongli, ZHOU Tiefeng, MAO Yuxiao, HUANG Haitao, CUI Hongchun, ZHENG Xuxia, ZHAO Yun
  Isolation and Identification of Anthracnose Pathogen from Xihu Longjing Plantation and Screening of Its Plant-derived Fungicides
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 194-204 [Abstract] (214) [PDF 1618 KB] (100)
  ZHENG Shizhong, ZHOU Ziwei, CHEN Xiaohui, CAI Liewei, JIANG Shengtao, LIU Shengrong
  Screening, Identification and Culture Condition Optimization of Antagonistic Endophytic Bacteria Against Gloeosporium theae-sinensis Miyake
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 205-215 [Abstract] (271) [PDF 2257 KB] (165)
  YAN Jiawei, CHEN Zongmao, LI Zhaoqun, LUO Zongxiu, BIAN Lei, CAI Xiaoming, JIN Shan
  Identification of Watery Saliva Protein from Empoasca onukii and Preliminary Study on the Involvement in the Formation of “Hopperburn” Symptoms in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 40-54 [Abstract] (256) [PDF 932 KB] (116)
  CHENG Kaixin, YANG Kaixin, DENG Yayuan, LI Xin, LIU Enbei, WANG Yuchun, LÜ Wuyun
  Pathogenicity and Fungicide Sensitivity of Colletotrichum camelliae from Tea Plant (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 55-66 [Abstract] (288) [PDF 4410 KB] (197)
  DENG Xiaoxu, XIE Xia, PAN Yamei, ZHAO Fenghua, JIANG Shuangfeng, XU Wen, ZHANG Jie, SUN Runhong, XIA Mingcong, YANG Lirong
  Screening and Identification of Strains against Fusarium solani Isolated from Camellia sinensis and Analysis of its Biocontrol and Growth Promotion Characteristics
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 67-77 [Abstract] (245) [PDF 973 KB] (172)
  YANG Jinhong, XIE Manchao, WEN Xinru, CHEN Ruiru, KONG Weiqing
  The Complete Mitochondrial Genome Sequence and Phylogenetic Analysis of the Stephanitis chinensis
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 839-850 [Abstract] (244) [PDF 2159 KB] (353)
  SUN Yue, WU Jun, WEI Chaoling, LIU Mengyue, GAO Chenxi, ZHANG Lingzhi, CAO Shixian, YU Shuntian, JIN Shan, SUN Weijiang
  Screening of Tea Germplasm Resistant to Matsumurasca onukii and Dendrothrips minowai Priesner and Analysis of Resistance-related Factors
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (5): 689-704 [Abstract] (321) [PDF 3225 KB] (180)
  WANG Weitong, ZHOU Xiaogui, ZHANG Xinxin, WANG Zhibo, ZHANG Dayu, XIAO Qiang
  Predation of Plexippus setipes on Ectropis grisescens Larvae
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (4): 515-524 [Abstract] (343) [PDF 421 KB] (337)
  ZHANG Zhipeng, CHENG Qinghua, XIE Jingkang, WAN Yuhe, TONG Huarong, CHEN Yingjuan
  The Antifungal Effect and Mechanism of Berberine on Different Colletotrichum Species Causing Tea Brown Blight Disease
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (3): 367-375 [Abstract] (387) [PDF 2110 KB] (162)
  BIAN Lei, HE Xudong, JI Huihua, CAI Xiaoming, LUO Zongxiu, CHEN Huacai, CHEN Zongmao
  Research and Application of Intelligent Identification of Empoasca onukii Based on Machine Vision
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (3): 376-386 [Abstract] (304) [PDF 1047 KB] (149)
  YAN Yuting, LI Yujie, WANG Qian, TANG Meijun, GUO Huawei, LI Hongliang, SUN Liang
  The Expression Profiles of Chemosensory Protein 8 Orthologs in Two Closely Related Tea Geometrid Species, Ectropis obliqua Prout and Ectropis grisescens Warren
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (2): 200-210 [Abstract] (343) [PDF 560 KB] (107)
  CUI Shaowei, ZHAO Dongxiang, ZHANG Jiaxia, SHANG Jiannong, CAI Xiaoming, LI Zhaoqun, BIAN Lei, XIU Chunli, FU Nanxia, CHEN Zongmao, LUO Zongxiu
  Sex Pheromone of Andraca bipunctata Mainland Population in China: Identification and Population Monitoring
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (1): 101-108 [Abstract] (273) [PDF 797 KB] (55)
  LIU Yanan, LIU Mengyuan, HUANG Liyun, KANG Zhiwei, XU Yongyu, CHEN Zhenzhen
  Analysis of Diversity and Temporal Patterns of the Insect Communities in Tea Gardens
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (1): 109-119 [Abstract] (388) [PDF 511 KB] (110)
  YAN Yuting, WU Fan, ZHANG Yali, FU Xiaobin, CUI Hongchun, HAN Baoyu, LI Hongliang
  Study on the Differences in Ligand-binding Function and Mode of the Antennal High-abundance Odorant-binding Proteins EoblOBP9 and EoblOBP11 of the Tea Geometrid, Ectropis obliqua Prout
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (5): 643-653 [Abstract] (420) [PDF 1230 KB] (110)
  XU Bin, HAN Guangjie, QI Jianhang, LI Chuanming, XU Jian, LU Yurong, LIU Qin
  Virulence Difference of Two Strains of EoNPV Isolates to Ectropis obliqua and Ectropis grisescens
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (4): 545-552 [Abstract] (502) [PDF 824 KB] (79)
  LONG Yaqin, LUO Ziwen, WANG Xuesong, LONG Lixue, YU Xiangshuai, LI Jinlong, QU Hao, WANG Yungang, CHEN Linbo
  Analysis of the Antennal Transcriptome and Olfactory-related Genes in the Agriophara rhombata
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (4): 553-563 [Abstract] (397) [PDF 1248 KB] (125)
  LUO Hong, CUI Qingmei, CAI Xiaoming, LUO Fengjian, ZHANG Qiang, CHEN Zongmao
  Study on the Safe Pesticides and Efficient Application Method Against Tea Lace Bug (Stephanitis chinensis Drake)
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (3): 361-370 [Abstract] (463) [PDF 713 KB] (96)
  WANG Zhibo, BAI Jiahe, ZHOU Xiaogui, GUO Huawei, XIAO Qiang
  Effect of Three Antibiotic Treatments on Bacterial Endosymbiont Community of Ectropis Grisescens Warren
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 90-100 [Abstract] (345) [PDF 10817 KB] (106)
  WANG Dingfeng, LI Liangde, LI Huiling, ZHANG Hui, WU Guangyuan
  Screening, Identification and Culture Conditions of a High-virulent Isolate of Beauveria against Myllocerinus Aurolineatus
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (1): 101-112 [Abstract] (439) [PDF 11616 KB] (97)
  REN Qianqian, ZHUANG Mingzhu, CAI Xiaoming, BIAN Lei, LUO Zongxiu, LI Zhaoqun, YOU Minsheng, CHEN Zongmao, JIN Shan
  The Release of Volatiles in Resistant and Susceptible Tea Cultivars under Empoasca Onukii Feeding
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 795-806 [Abstract] (528) [PDF 1074 KB] (203)