Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "S517.1":
  YAN Yuxiao, ZHOU Dapeng, YANG Yanfen, Xie Jin, LÜ Caiyou, YANG Guangrong, WEN Qinshu
  Influence of Organic Planting on Soil Microbial Community Composition and Diversity in Tea Gardens
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 246-260 [Abstract] (91) [PDF 1609 KB] (101)
  ZHANG Yudan, TAN Lin, LIU Zhonghua, XIAO Dungen, DENG Yulian, LI Guihua, HUANG Hong, YANG Xueyu, HU Qiulong
  Identification of Antagonistic Streptomycetes Against Anthracnose Pathogen of Tea Plants and Determination of Their Inhibitory Properties
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 283-298 [Abstract] (85) [PDF 1871 KB] (86)
  GUO Lina, HAO Xinyuan, WANG Lu, QI Meng, LI Xiaoman, REN Hengze, ZHENG Qinghua, WANG Xinchao, ZENG Jianming
  Study on the Characteristics of CsPHT1;3 and Its Response to Selenium in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 173-182 [Abstract] (261) [PDF 1242 KB] (193)
  ZHENG Shizhong, ZHOU Ziwei, CHEN Xiaohui, CAI Liewei, JIANG Shengtao, LIU Shengrong
  Screening, Identification and Culture Condition Optimization of Antagonistic Endophytic Bacteria Against Gloeosporium theae-sinensis Miyake
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 205-215 [Abstract] (301) [PDF 2257 KB] (227)
  LI Ziqiang, YANG Mei, ZHANG Xinzhong, LUO Fengjian, LOU Zhengyun, LIANG Shuang
  Simultaneous Determination of Glyphosate, Glufosinate and Aminomethyl Phosphonic Acid Residues in Tea by Modified QuEChERS Method Coupled with UPLC-MS/MS
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 263-274 [Abstract] (285) [PDF 931 KB] (349)
  WANG Zhuan, WEI Wujun, REN Zhenzhen, HE Zhilong, FAN Yuchun, ZHOU Jie, GUO Guiyi, JIANG Lihe
  Inhibitory Effect and Mechanism of Theaflavin (TF1) on Hepatoma Carcinoma Bel-7402 Cells
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 287-296 [Abstract] (268) [PDF 2627 KB] (153)
  MAN Ziyi, FENG Yi, WU Xiangting
  Inhibitory Effect of Catechin Monomer EGC on Pancreatic Lipase and Mechanism
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 863-874 [Abstract] (309) [PDF 963 KB] (240)
  LYU Haitao, WU Wenjun, LIAO Shengxi, WANG Zizhi, ZHOU Junhong, LI Li, CUI Kai
  Analysis of Ground-based Spectral Reflection Characteristics and Differences of Three Types of Yunnan Puer Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (2): 184-192 [Abstract] (635) [PDF 475 KB] (122)
  LIU Peng, AI Shirong, YANG Puxiang, LI Wenjin, XIONG Aihua, TONG Yang, HU Xiao, WU Ruimei
  Nonlinear Manifold Dimensionality Reduction Methods for Quick Discrimination of Tea at Different Altitude by Near Infrared Spectroscopy
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (6): 715-722 [Abstract] (543) [PDF 445 KB] (256)
  ZHONG Qiusheng, LIN Zhenghe, HAO Zhilong, CHEN Changsong, CHEN Zhihui, YOU Xiaomei, SHAN Ruiyang
  Effect of Fluoride and Aluminum Interaction on the Chlorophyll Fluorescence Characteristics of Tea Leaves
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (5): 537-546 [Abstract] (539) [PDF 389 KB] (191)
  CHEN Yuhong, HUANG Feiyi, LEI Yu, DUAN Jihua, DING Ding, KANG Yanka, LUO Yi, LIU Panpan, LI Saijun, GONG Ziming
  Study on the Quality of Five Huangjincha Related Cultivars
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (3): 309-317 [Abstract] (1568) [PDF 404 KB] (298)