Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "S571":
  HU Yue, NING Yating, LI Hongxia, LUO Fengjian, YIN Rongxiu, ZHANG Xinzhong
  Research Progress in the Residue Analysis and Risk Assessment of Chiral Pesticides in Tea
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 363-385 [Abstract] (57) [PDF 902 KB] (53)
  LONG Lu, TANG Dandan, CHEN Wei, TAN Liqiang, CHEN Shengxiang, TANG Qian
  Identification and Expression Pattern Analysis of STOP Gene Family in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 386-398 [Abstract] (42) [PDF 792 KB] (25)
  WANG Dongxue, MAN Jiaxu, WU Simin, ZHAO Xueting, ZHANG Dongying
  Spatial Transcriptome Sequencing of Shilixiang in Yunnan Province
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 399-410 [Abstract] (35) [PDF 631 KB] (26)
  YIN Minghua, ZHANG Jiaxin, LE Yun, HE Fanfan, HUANG Tianhui, ZHANG Mutong
  Genomic Characteristics, Codon Preference, and Phylogenetic Analysis of Chloroplasts of Camellia sinensis cv. ‘Damianbai’
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 411-430 [Abstract] (34) [PDF 1268 KB] (16)
  ZHANG Shuqing, GUO Jinmei, LI Jianfeng, WU Ling, WANG Xi, ZENG Zhengqun
  Effects of Phosphate Solubilizing Bacteriaand Phosphate-solubilizing and Nitrogen-fixing Bacteria on Selenium and Zinc Contents in Selenium-rich Soil and Camellia sinensis Seedlings in Guizhou
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 431-442 [Abstract] (34) [PDF 563 KB] (14)
  TANG Zhaoyang, KONG Liya, HU Qian, SONG Qiujin, HE Luqian, LOU Jun, WANG Zhanqi, HE Yan, ZHANG Liqin, MIN Lijing
  Antagonistic Activity and Utilization of Bacillus velezensis Strain YJK1 as A Biocontrol Agent Against Anthracnose on Camellia sinensis
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 443-452 [Abstract] (34) [PDF 4070 KB] (13)
  YU Shuyan, DU Xiaochen, FENG Hailin, LI Yan′e
  TTLD-YOLOv7: An Algorithm for Detecting Tea Diseases in An Unstructured Environment
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 453-468 [Abstract] (35) [PDF 1394 KB] (20)
  DING Fengjiao, YUAN Yuwei, LI Yuanchao, LIN Jinlong, YAN Jiawei, LI Pengchun, JIN Shan
  The Aroma Change of the Enzymatic Processing Stage of Beauty Tea in Different Withering Methods
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 469-482 [Abstract] (45) [PDF 1821 KB] (30)
  ZHANG Xianglin, LING Zhihui, HU Weixia, XIANG Chunhui, CUI Lidan, XU Wei, XIAO Wenjun
  Effects of Different Temperature Hot Air Withering on Withered Leaves and Tea Quality of Black Tea
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 483-492 [Abstract] (41) [PDF 306 KB] (18)
  LEI Xiang, ZHANG Minfeng, LIN Hui, WANG Lili, ZHENG Deyong
  Carbonylation Modification of Epicatechin and Its Activities of UV Absorption and Antioxidant
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 493-500 [Abstract] (64) [PDF 359 KB] (14)
  YANG Rui, ZHAO Xingping, HE Mingjie, LIU Min, LUO Rong, CHEN Chuanlong, PAN Shukang, DING Zhanggui
  Study on the Effects of Puerins Ⅴ-Ⅶ on Four Kinds of Breast Cancer Cells
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 501-514 [Abstract] (29) [PDF 3445 KB] (13)
  QIN Yujie, GUO Mingming, CHEN Yongjing, ZHOU Li
  Determination of Afidopyropen and Metabolite M440I007 in Tea Tissues by Modified QuEChERS Coupled with Ultra-high Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 515-525 [Abstract] (31) [PDF 573 KB] (9)
  HUO Zenghui, LIU Chang, ZHANG Mei, CHEN Fuqiao, LIU Zhonghua
  Study on the Impact of Standards Differences in Pesticide Maximum Residue Limits on the Trade Efficiency of RCEP Members Exporting Tea from China: Based on the Stochastic Frontier Gravity Model
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (3): 526-542 [Abstract] (39) [PDF 962 KB] (33)
  ZHONG Sitong, ZHANG Yazhen, YOU Xiaomei, CHEN Zhihui, KONG Xiangrui, LIN Zhenghe, WU Huini, JIN Shan, CHEN Changsong
  Identification of CAB Gene Family and Excavation of Key Genes Related to Leaf Yellowing Variationin Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 175-192 [Abstract] (124) [PDF 2408 KB] (149)
  CUI Qingmei, LIANG Jinbo, MA Huijie, HU Shuangling, CHEN Qinghua, WU Liyun, HE Mengdi, WANG Liubin, TAN Licai, ZHANG Qiang, WANG Liyuan
  Genetic Diversity and Population Structure Relationship Analysis of Wild Tea Germplasm Resources in Badong County, Hubei Province
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 193-206 [Abstract] (110) [PDF 924 KB] (145)
  HUANG Mengdi, CHEN Lan, SU Qin, HU Jinyu, LIU Guizhi, TAN Yueping, LIU Shuoqian, TIAN Na
  The Development of CAPS Molecular Markers for CsAL1, A Gene Associated with Early and Late Spring Tip Emergence in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 207-218 [Abstract] (99) [PDF 475 KB] (105)
  SONG Bo, JIA Peining, YE Wenqi, WU Jun, SUN Weijiang, XUE Zhihui
  Physiological Differences and Expression Analysis of Wax Synthesis Related Gene WSD1 in Tea Roots Treated with Fluorine
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 219-230 [Abstract] (109) [PDF 3895 KB] (124)
  WANG Feng, CHANG Yunni, SUN Jun, WU Zhidan, CHEN Yuzhen, JIANG Fuying, YU Wenquan
  Seasonal Dynamic Characteristics of Soil Physical and Chemical Properties and Enzyme Activities of Different Planting Patterns in the Wuyishan
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 231-245 [Abstract] (134) [PDF 1416 KB] (133)
  SHEN Xingrong, WANG Qiuhong, HU Qiang, WANG Donghui, FU Shangwen, HAN Wenyan, LI Xin
  The Effect of Organic Management on Soil pH in Tea Gardens
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 261-268 [Abstract] (134) [PDF 311 KB] (136)
  WANG Yu'an, DU Wenkai, WAN Jinghong, XIE Dongchao, ZHANG Haihua, JIN Peng, DU Qizhen
  Preparation of Torreya Seed Oil-EGCG Nanoemulsion and Its Effect on the Quality of Salad Dressing and Moon Cakes
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 269-282 [Abstract] (72) [PDF 1893 KB] (100)
  FANG Chenggang, YANG Gaozhong, YANG Yingbiao, ZHANG Liqiu, CHEN Xia, LI Lianchao, LÜ Haipeng, LIN Zhi
  Chemical Composition Analysis of Unique ‘Rattan Tea’ in Yunnan
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 299-315 [Abstract] (121) [PDF 2075 KB] (158)
  CHEN Dequan, REN Yangmei, HE Mengdi, LI Youxue, YE Lili, XUE Huaqian, ZENG Jianming, DING Changqing
  Analysis of Flavor Characteristics and Biochemical Composition Differences of Ziyang Green Tea Based on Sensory Evaluation and Metabolomics Techniques
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 316-328 [Abstract] (138) [PDF 1171 KB] (146)
  LI Linli, XIA Xuting, SHI Min, GE Jun, MAO Caiwei, YU Changhong, LIU Fulin
  Mechanism of Dark Tea Water Extract in Regulating Autophagy in Non-Alcoholic Fatty Liver via the AMPK/mTOR Signaling Pathway
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 329-340 [Abstract] (78) [PDF 1798 KB] (104)
  XU Jing, HUANG Youyi, HUANG Jin, LI Chunlei
  Research on the Inhibition of Tea Extracts and Different Types of Tea on Mycobacterium tuberculosis
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 341-349 [Abstract] (80) [PDF 1177 KB] (118)
  LIU Zhenyun, KE Wanping, ZHOU Xirui, LI Menghua, BO Jiahui, YE Xingmei, LIU Zhonghua, XIAO Lizheng, LIN Yong
  Effect of Jinhua White Tea on Weight Loss of High Fat Diet Mice
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (2): 350-362 [Abstract] (96) [PDF 3081 KB] (133)
  XU Wei, YU Rongxin, ZHANG Xiangchun, ZHANG Yiwen, CHEN Hongping, TIAN Baoming, ZHENG Qinqin, WU Yuanyuan, XIA Chen, WEI Bing
  Construction of Polyphenol Self-assembly Antibacterial Biomaterials and Progress in Their Applications
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 1-15 [Abstract] (301) [PDF 4782 KB] (251)
  WU Zhiyuan, WANG Kaibo, CHEN Silin, ZHAO Bi, SHEN Shiquan
  Research Progress on the Mechanism of Natural Tea Components in Alleviating Acne
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 16-26 [Abstract] (176) [PDF 1220 KB] (203)
  LI Qinghui, LI Rui, WEN Xiaoju, NI Dejiang, WANG Mingle, CHEN Yuqiong
  Selection and Validation of Internal Reference Genes for qRT-PCR Analysis under Fluoride Stress in Camellia sinensis Leaves
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 27-36 [Abstract] (142) [PDF 1966 KB] (168)
  YANG Yanhu, CHEN Xiaohan, ZHANG Xiaoqing, REN Dajun, ZHANG Shuqin, CHEN Wangsheng
  Risk Assessment and Source Analysis of Heavy Metal Pollution in Chinese Tea Gardens in 2000-2022 Based on Meta-analysis
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 37-52 [Abstract] (208) [PDF 1446 KB] (180)
  WANG Limin, CHEN Shiping, HUANG Dongfeng
  Effects of Foliar Application of Different Concentrations of Organic-based Biostimulant Formulas on Yield and Quality of Tea (Camellia sinensis L.) in Red Soil Regions
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 53-61 [Abstract] (183) [PDF 903 KB] (169)