Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "S571.1":
  XU Wei, YU Rongxin, ZHANG Xiangchun, ZHANG Yiwen, CHEN Hongping, TIAN Baoming, ZHENG Qinqin, WU Yuanyuan, XIA Chen, WEI Bing
  Construction of Polyphenol Self-assembly Antibacterial Biomaterials and Progress in Their Applications
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 1-15 [Abstract] (146) [PDF 4782 KB] (97)
  WU Zhiyuan, WANG Kaibo, CHEN Silin, ZHAO Bi, SHEN Shiquan
  Research Progress on the Mechanism of Natural Tea Components in Alleviating Acne
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 16-26 [Abstract] (86) [PDF 1220 KB] (64)
  LI Qinghui, LI Rui, WEN Xiaoju, NI Dejiang, WANG Mingle, CHEN Yuqiong
  Selection and Validation of Internal Reference Genes for qRT-PCR Analysis under Fluoride Stress in Camellia sinensis Leaves
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 27-36 [Abstract] (81) [PDF 1966 KB] (66)
  YANG Yanhu, CHEN Xiaohan, ZHANG Xiaoqing, REN Dajun, ZHANG Shuqin, CHEN Wangsheng
  Risk Assessment and Source Analysis of Heavy Metal Pollution in Chinese Tea Gardens in 2000-2022 Based on Meta-analysis
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 37-52 [Abstract] (69) [PDF 1446 KB] (54)
  WANG Limin, CHEN Shiping, HUANG Dongfeng
  Effects of Foliar Application of Different Concentrations of Organic-based Biostimulant Formulas on Yield and Quality of Tea (Camellia sinensis L.) in Red Soil Regions
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 53-61 [Abstract] (93) [PDF 903 KB] (81)
  HONG Konglin, WU Minghui, GAO Bo, FENG Yening
  A Grading Identification Method for Tea Buds Based on Improved YOLOv7-tiny
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 62-74 [Abstract] (72) [PDF 2946 KB] (42)
  LI Yatao, ZHOU Yujie, WANG Shaoqing, CHEN Jianneng, HE Leiying, JIA Jiangming, WU Chuanyu
  Experimental Study on High-quality Tea Plucking by Robot
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 75-83 [Abstract] (85) [PDF 1757 KB] (58)
  WU Zongjie, OU Xiaoxi, LIN Hongzheng, YU Xinru, CHEN Shouyue, WU Qingyang, LI Xinlei, SUN Yun
  Study on the Glycosidically Bound Volatiles and Aroma Constituents in the Processing of Wuyi Rougui
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 84-100 [Abstract] (81) [PDF 1428 KB] (54)
  ZHANG Huiyuan, MA Kuan, GAO Jing, JIN Yugu, WANG Yujie, SU Zhucheng, NING Jingming, CHEN Hongping, HOU Zhiwei
  Analysis of the Major Characteristic Aroma Compounds in Different Grades of Jingshan Tea
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 101-118 [Abstract] (118) [PDF 1818 KB] (88)
  WAN Liwei, ZENG Hongzhe, PENG Liyuan, WEN Shuai, LIU Changwei, BAO Sudu, AN Qin, HUANG Jian'an, LIU Zhonghua
  Inductive Effect and Mechanism of EGCG on Beiging of White Adipose Tissue in High-fat Diet-fed GK Rats
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 119-132 [Abstract] (72) [PDF 1738 KB] (36)
  ZHAO Xiaoyi, CHEN Aini, JIANG Qing, ZHAO Lei, QIU Tong, FANG Wanxin, LIANG Chuyun, SHARIPOVA Alina, DAI Qianying
  Establishment of Lu'an Guapian Green Tea Brewing Control Chart
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 133-148 [Abstract] (73) [PDF 2403 KB] (60)
  YUAN Liwen, ZHANG Junbiao, QIN Jiangnan
  Study on the Spatiotemporal Evolution and Spatial Differentiation Pattern of Carbon Sink in China’s Tea Industry
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 149-160 [Abstract] (66) [PDF 655 KB] (57)
  MA Jie, YE Chaoyang, MAO Liyu
  Research on the Path to Realize the Value of Tea Agricultural Cultural Heritage: Empirical Analysis Based on 31 Typical Cases
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 161-174 [Abstract] (71) [PDF 584 KB] (48)
  ZOU Dan, YIN Xiaoli, GU Huiwen, LONG Wanjun, FU Haiyan, SHE Yuanbin
  Research Progress of Quantitative Evaluation Methods for Tea Grade
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 733-746 [Abstract] (16) [PDF 2028 KB] (78)
  ZOU Dan, YIN Xiaoli, GU Huiwen, LONG Wanjun, FU Haiyan, SHE Yuanbin
  Research Progress of Quantitative Evaluation Methods for Tea Grade
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 733-746 [Abstract] (205) [PDF 2029 KB] (192)
  WANG Liubin, WU Liyun, WEI Kang, WANG Liyuan
  QTL Mapping and Candidate Gene Analysis for Timing of Spring Bud Flush in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 747-756 [Abstract] (139) [PDF 1696 KB] (119)
  WANG Liubin, WU Liyun, WEI Kang, WANG Liyuan
  QTL Mapping and Candidate Gene Analysis for Timing of Spring Bud Flush in Tea Plants (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 747-756 [Abstract] (32) [PDF 1695 KB] (14)
  LIU Dongna, GONG Xuejiao, LI Lanying, HUANG Fan, YAO Yu, XU Yaqiong, GAO Yuan, LUO Fan
  Analysis of Photosynthetic and Fluorescence Characteristics of Albino Tea Plants
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 757-768 [Abstract] (21) [PDF 556 KB] (9)
  LIU Dongna, GONG Xuejiao, LI Lanying, HUANG Fan, YAO Yu, XU Yaqiong, GAO Yuan, LUO Fan
  Analysis of Photosynthetic and Fluorescence Characteristics of Albino Tea Plants
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 757-768 [Abstract] (122) [PDF 557 KB] (140)
  YANG Jun, ZHANG Lilan, ZHANG Wenjing, CHEN Linhai, ZHENG Guohua, LI Yijing, WANG Rangjian
  Population Structure and Genetic Differences of Tea Germplasm Resources in Fujian
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 769-783 [Abstract] (128) [PDF 749 KB] (162)
  YANG Jun, ZHANG Lilan, ZHANG Wenjing, CHEN Linhai, ZHENG Guohua, LI Yijing, WANG Rangjian
  Population Structure and Genetic Differences of Tea Germplasm Resources in Fujian
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 769-783 [Abstract] (27) [PDF 748 KB] (9)
  PENG Liyuan, ZENG Hongzhe, WAN Liwei, WEN Shuai, LIU Changwei, AN Qin, BAO Sudu, HUANG Jian'an, LIU Zhonghua
  The Investigation of the Ameliorate Effect and Mechanism of EGCG on Non-obese GK Rat with Diabetic Kidney Damage
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 784-794 [Abstract] (13) [PDF 2098 KB] (4)
  PENG Liyuan, ZENG Hongzhe, WAN Liwei, WEN Shuai, LIU Changwei, AN Qin, BAO Sudu, HUANG Jian'an, LIU Zhonghua
  The Investigation of the Ameliorate Effect and Mechanism of EGCG on Non-obese GK Rat with Diabetic Kidney Damage
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 784-794 [Abstract] (136) [PDF 2099 KB] (78)
  CHEN Shichun, JIANG Hongyan, LIAO Shuran, CHEN Tingxu, WANG Xiaoqing
  Analysis of Genetic Diversity and Genetic Structure in Geographic Populations of Stephanitis chinensis from China Based on Mitochondrial DNA COI Sequence
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 795-805 [Abstract] (98) [PDF 1213 KB] (75)
  CHEN Shichun, JIANG Hongyan, LIAO Shuran, CHEN Tingxu, WANG Xiaoqing
  Analysis of Genetic Diversity and Genetic Structure in Geographic Populations of Stephanitis chinensis from China Based on Mitochondrial DNA COI Sequence
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 795-805 [Abstract] (12) [PDF 1212 KB] (35)
  WU Shuhua, MAO Kaiquan, CHEN Jiaming, LI Jianlong, XUE Jinghua, ZENG Lanting, YANG Yuhua, GU Dachuan
  Study on the Influence of Tea Green Leafhopper Infestation on the Tenderness of Fresh Tea Leaves and the Extraction Rate of Metabolites Related to Oolong Tea Quality
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 806-822 [Abstract] (13) [PDF 4186 KB] (5)
  WU Shuhua, MAO Kaiquan, CHEN Jiaming, LI Jianlong, XUE Jinghua, ZENG Lanting, YANG Yuhua, GU Dachuan
  Study on the Influence of Tea Green Leafhopper Infestation on the Tenderness of Fresh Tea Leaves and the Extraction Rate of Metabolites Related to Oolong Tea Quality
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 806-822 [Abstract] (132) [PDF 4187 KB] (107)
  LI Yanchun, WANG Yixiang, YE Jing, LI Zhaowei
  Changes of Rhizospheric Pathogen Alternaria sp. and Its Antagonistic Bacteria Pseudomonas sp. of Continuous Cropping Tea Plants Mediated by Phenolic Acids
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (6): 823-834 [Abstract] (101) [PDF 1798 KB] (90)
  LI Yanchun, WANG Yixiang, YE Jing, LI Zhaowei
  Changes of Rhizospheric Pathogen Alternaria sp. and Its Antagonistic Bacteria Pseudomonas sp. of Continuous Cropping Tea Plants Mediated by Phenolic Acids
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 823-834 [Abstract] (13) [PDF 1797 KB] (44)
  TANG Min, ZHONG Qitian, XU Jin, XIAO Fuliang, LI Jie, ZHAI Xiuming, HOU Yujia, GU Yu
  Quantitative Analysis of Tea Leaf Serration Morphological Characteristics Based on Image Analysis
    Journal of Tea Science   0 Vol. (): 835-843 [Abstract] (14) [PDF 969 KB] (30)