Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Download
Other articles related with "S571.1":
  MENG Rongjun, CHEN Liang, XU Yuan, LIN Wei, ZHOU Qiwei, XIE Yilin, LAI Dingqing, LAI Jiaye
  Genetic Diversity Analysis of Tea Genetic Resources in Sanjiang, Guangxi
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 147-158 [Abstract] (67) [PDF 2499 KB] (34)
  CHEN Zhenyan, ZHANG Xiangqin, CHEN Lan, XIE Siyi, LIU Shuoqian, TIAN Na
  Identification and Expression Pattern Analysis of NUDIX Gene Family in Camellia sinensis
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 159-172 [Abstract] (51) [PDF 2179 KB] (30)
  HU Zhihang, QIN Zhiyuan, LI Jingwen, YANG Ni, CHEN Yi, LI Tong, ZHUANG Jing
  Identification of the Light-harvesting Chlorophyll-protein Complex Gene CsLhcb2 and Its Response to Low Temperature in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 183-193 [Abstract] (35) [PDF 1246 KB] (25)
  LI Hongli, ZHOU Tiefeng, MAO Yuxiao, HUANG Haitao, CUI Hongchun, ZHENG Xuxia, ZHAO Yun
  Isolation and Identification of Anthracnose Pathogen from Xihu Longjing Plantation and Screening of Its Plant-derived Fungicides
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 194-204 [Abstract] (34) [PDF 1618 KB] (19)
  QIU Shiting, HOU Xue, LEI Shaorong, HAN Mei, HE Guangyun, LI Ying, QIN Shudi
  Simultaneous Determination of Nicotinamide Adenine Dinucleotide and Its Four Precursors in Tea by Ultra-high Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 216-226 [Abstract] (35) [PDF 565 KB] (14)
  HUANG Yan, ZHOU Xiaosen, GAO Chenxi, ZHANG Lingzhi, RONG Jiefeng, SUN Weijiang
  Determination of Flavored Nucleotides in Oolong Tea by Ultra-High Performance Liquid Chromatography-Quadrupole/Orbitrap High Resolution Mass Spectrometry and Changes of Flavored Nucleotides in the Making Green Process of ‘Tieguanyin’ Tea
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 227-236 [Abstract] (42) [PDF 371 KB] (20)
  XU Lili, WANG Jiatong, ZHU Yin, SHI Jiang, LIN Zhi
  Identification of Key Volatile Components of “Peach Fragrance” in Blended Peach Oolong Tea
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 237-249 [Abstract] (47) [PDF 1678 KB] (17)
  PAN Yingjie, MENG Xianghe, QIAN Yuanfeng, NING Jianmei, WANG Yueyuan, LIU Qiming, TANG Shiqin, XU Xiaoan, YE Qin
  Simultaneous Determination of 79 Pesticides Residues in Fresh Tea Leaves by Ultra-high Performance Liquid Chromatography-mass Spectrometry
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 250-262 [Abstract] (33) [PDF 393 KB] (16)
  ZHANG Ying, QIU Tong, HAN Ziyi, AN Qi, ZHAO Xiaoyi, JIANG Qing, LI Luqing, NING Jingming, WAN Xiaochun, DAI Qianying
  Application of Ranking and Napping-UFP in the Development of Standard Yellow Tea Samples from Western Anhui Province
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (2): 275-286 [Abstract] (33) [PDF 2394 KB] (12)
  MA Yuanyuan, CAO Qingqing, GAO Yizhou, LIU Yuyi, DENG Sihan, YIN Junfeng, XU Yongquan
  Research Progress on the Bitterness of Green Tea
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 1-16 [Abstract] (248) [PDF 602 KB] (224)
  MA Wanzhu, ZHU Kangying, ZHUO Zhiqing
  Effects of Acidification on Mineral Transformation and Potassium Supply Capacity of Tea Garden Soils
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 17-26 [Abstract] (112) [PDF 338 KB] (73)
  LIU Haoran, ZHANG Chenyu, GONG Yang, YE Yuanyuan, CHEN Jiedan, CHEN Liang, LIU Dingding, MA Chunlei
  Development and Application of Albinotea Plant mSNP Molecular Markers Based on Genome-wide Resequencing
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 27-39 [Abstract] (113) [PDF 1030 KB] (67)
  YAN Jiawei, CHEN Zongmao, LI Zhaoqun, LUO Zongxiu, BIAN Lei, CAI Xiaoming, JIN Shan
  Identification of Watery Saliva Protein from Empoasca onukii and Preliminary Study on the Involvement in the Formation of “Hopperburn” Symptoms in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 40-54 [Abstract] (108) [PDF 932 KB] (66)
  CHENG Kaixin, YANG Kaixin, DENG Yayuan, LI Xin, LIU Enbei, WANG Yuchun, LÜ Wuyun
  Pathogenicity and Fungicide Sensitivity of Colletotrichum camelliae from Tea Plant (Camellia sinensis)
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 55-66 [Abstract] (110) [PDF 4410 KB] (52)
  DENG Xiaoxu, XIE Xia, PAN Yamei, ZHAO Fenghua, JIANG Shuangfeng, XU Wen, ZHANG Jie, SUN Runhong, XIA Mingcong, YANG Lirong
  Screening and Identification of Strains against Fusarium solani Isolated from Camellia sinensis and Analysis of its Biocontrol and Growth Promotion Characteristics
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 67-77 [Abstract] (95) [PDF 973 KB] (42)
  WU Shaoling, WANG Zhihui, SHANG Hu, ZHU Chensong, YE Tingting, SUN Weijiang
  Effect of Pile-up Processing Duration on Flavor Quality of White Tea
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 78-90 [Abstract] (139) [PDF 1056 KB] (125)
  LU Li, ZHAN Dongmei, ZHOU Chengzhe, ZHU Chen, XIE Siyi, XU Kai, TIAN Caiyun, LAI Zhongxiong, GUO Yuqiong
  Effects of Key Genes of Jasmonic Acid Synthesis and Transduction Pathway in Tea Plant on Terpenoids during Oolong Tea Processing
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 91-108 [Abstract] (95) [PDF 3811 KB] (51)
  WEI Hao, LAN Tianmeng, MIAO Yiwen, MENG Qing, KUN Jirui, ZHANG Yu, TONG Huarong
  Analysis of the Effect of Different Full Firing Methods on the Aroma of Jinmudan Congou Black Tea Based on Sensomics Characterization
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 109-123 [Abstract] (116) [PDF 1412 KB] (70)
  CHEN Yifan, KAN Xinyi, JIANG Xiaolan, GAO Liping, XIA Tao
  Physicochemical Properties of Tannase in Tea Plants (Camellia sinensis) and Its Application on Green Tea Beverages
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 124-134 [Abstract] (98) [PDF 980 KB] (60)
  WU Min, HUAN Xiaolong, CHEN Jianneng, DONG Chunwang, SHAO Bokai, BIAN Xianbing, FAN Guoshuai
  Research and Experiment on Profiling Method of Tea Picker Based on Fusion of 2D-LiDAR and Attitude and Heading Reference System
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 135-145 [Abstract] (69) [PDF 1676 KB] (40)
  GAI Shujie, WANG Yixiong, LI Lan, LIU Shuoqian, LI Yinhua, CHENG Xiao, XIA Mao, LIU Zhonghua, ZHOU Zhi
  Research Progress of Tea Plant (Camellia sinensis) Growth under Light Regulation
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 753-767 [Abstract] (246) [PDF 882 KB] (171)
  LUO Xiangzong, HU Yunfei, WU Linhui, ZHAO Yaqi, ZHENG Weiming, LI Xiangru, LI Li
  Preliminary Study on SNP Molecular Markers in Tea Chloroplast Genome
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 768-778 [Abstract] (134) [PDF 1518 KB] (65)
  TANG Rongjin, LIU Haoran, LIU Dingding, ZHANG Chenyu, GONG Yang, YE Yuanyuan, CHEN Jiedan, CHEN Liang, MA Chunlei
  The Ultrastructure and Molecular Mechanism of Albino Pericarp in Tea Plants
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 779-790 [Abstract] (112) [PDF 1891 KB] (73)
  JIANG Jiayin, DONG Chunwang, NI Yihua, XU Jiajun, LI Yang, MA Rong
  Research on Drag Reduction Performance of Tea Garden Bionic Shovel Based on Discrete Element Method
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 791-805 [Abstract] (114) [PDF 1208 KB] (45)
  CHEN Xue, ZUO Xinxin, XU An'an, XU Ping, WANG Yuefei
  Comparative Study on the Physicochemical Characteristics and Antioxidant Activities of Polysaccharides in Different Tea Cultivars
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 806-818 [Abstract] (162) [PDF 1441 KB] (75)
  ZHOU Beini, MEI Huiling, LI Jianjie, CHEN Lingli, ZHONG Qing, LI Xiaoqian, CHEN Xuan, LI Xinghui
  Root Growth and Organic Acid Secretion of Tea Plants Affected by Phosphorus and Aluminum Interaction
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 819-827 [Abstract] (148) [PDF 1247 KB] (71)
  GE Fanxing, SHI Fan, CHENG Chunxi, CHEN Lilin
  Development and Reproduction of Ectropis grisescens and Ectropis obliqua Based on the Two-Sex Life Table
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 828-838 [Abstract] (95) [PDF 1012 KB] (54)
  YANG Jinhong, XIE Manchao, WEN Xinru, CHEN Ruiru, KONG Weiqing
  The Complete Mitochondrial Genome Sequence and Phylogenetic Analysis of the Stephanitis chinensis
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 839-850 [Abstract] (110) [PDF 2159 KB] (38)
  TANG Yiyu, YU Mengyao, YU Lijun, HUANG Jian'an, WANG Kunbo, LIU Zhonghua
  Effects of Eurotium cristatum LJSC.2005 on the Quality of Primary Dark Tea, A Major Part of Fu Tea
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 851-862 [Abstract] (110) [PDF 521 KB] (53)
  YIN Xia, TONG Tong, XIAO Yangbo, HUANG Jing, BAO Xiaocun, LIU Shujuan, WU Wenliang, WANG Kuofei, WU Chongyue, LIU Zhonghua, ZHANG Shuguang
  Preparation and Quality Analysis of Standard Samples of Hunan Black Tea
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 875-885 [Abstract] (127) [PDF 1388 KB] (80)