Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Download
Other articles related with "TS272":
  WU Shaoling, WANG Zhihui, SHANG Hu, ZHU Chensong, YE Tingting, SUN Weijiang
  Effect of Pile-up Processing Duration on Flavor Quality of White Tea
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 78-90 [Abstract] (139) [PDF 1056 KB] (125)
  WEI Hao, LAN Tianmeng, MIAO Yiwen, MENG Qing, KUN Jirui, ZHANG Yu, TONG Huarong
  Analysis of the Effect of Different Full Firing Methods on the Aroma of Jinmudan Congou Black Tea Based on Sensomics Characterization
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 109-123 [Abstract] (116) [PDF 1412 KB] (70)
  CHEN Yifan, KAN Xinyi, JIANG Xiaolan, GAO Liping, XIA Tao
  Physicochemical Properties of Tannase in Tea Plants (Camellia sinensis) and Its Application on Green Tea Beverages
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 124-134 [Abstract] (98) [PDF 980 KB] (60)
  WU Min, HUAN Xiaolong, CHEN Jianneng, DONG Chunwang, SHAO Bokai, BIAN Xianbing, FAN Guoshuai
  Research and Experiment on Profiling Method of Tea Picker Based on Fusion of 2D-LiDAR and Attitude and Heading Reference System
    Journal of Tea Science   2023 Vol.43 (1): 135-145 [Abstract] (69) [PDF 1676 KB] (40)
  JIANG Jiayin, DONG Chunwang, NI Yihua, XU Jiajun, LI Yang, MA Rong
  Research on Drag Reduction Performance of Tea Garden Bionic Shovel Based on Discrete Element Method
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 791-805 [Abstract] (114) [PDF 1208 KB] (45)
  YIN Xia, TONG Tong, XIAO Yangbo, HUANG Jing, BAO Xiaocun, LIU Shujuan, WU Wenliang, WANG Kuofei, WU Chongyue, LIU Zhonghua, ZHANG Shuguang
  Preparation and Quality Analysis of Standard Samples of Hunan Black Tea
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 875-885 [Abstract] (127) [PDF 1388 KB] (80)
  SUN Ying, CHEN Xin, YANG Hua, YING Jian, SHAO Danqing, LÜ Xiaohua, XIAO Jie, CHEN Zhixiong, LI Song, QIN Junjie, ZHENG Bin, GAO Jianshe
  Clinical Trial on the Effect of Drinking Jinhua Xiangyuan Tea for 3 Months on the Improvement of Glucose and Lipid Metabolism in A Small Sample Hyperlipidemia Population
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (4): 561-576 [Abstract] (469) [PDF 1135 KB] (153)
  TIAN Haixia, WEI Zhenzhen, MA Yue, LI Song, DAI Shen, LIU Haixin, HAO Binxiu
  Study on the Application of Three-dimensional Vial Fermentation Technology of Puer Tea
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (4): 577-587 [Abstract] (223) [PDF 1321 KB] (107)
  BIAN Xianbing, WU Min, JIA Jiangming, DONG Chunwang, ZHANG Chen'an, ZHAO Runmao, CHEN Jianneng, WANG Jinshuang
  Development of Amplitude Adjustable Imitation Manual Rocking Green Device for Oolong Tea and Research of Process Parameters
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (3): 409-422 [Abstract] (209) [PDF 1967 KB] (79)
  LYU Haowei, WU Chuanyu, TU Zheng, CHEN Jianneng, JIA Jiangming, CHEN Zhiwei, YE Yang
  EDEM-based Optimization of Classification Parameters of Machine-picked Tea Fresh Leaf Vibratory Classifier
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (1): 120-130 [Abstract] (169) [PDF 1572 KB] (61)
  LIU Shiyu, LI Daohe
  Analysis on the Cause of Fluctuation of Tea Export Trade between China and the United States——Based on the Modified CMS Model
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (6): 876-888 [Abstract] (291) [PDF 632 KB] (68)
  DAI Qianying, YE Yingjun, AN Qi, ZHENG Fangling, XIAO Mingji, XIAO Mengxuan, WANG Huiqiang, ZHANG Haiwei
  Sensory Characteristics of Yellow Large Leaf Tea by Quantitative Descriptive Analysis and Construction of Flavor Wheel
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (4): 535-544 [Abstract] (397) [PDF 1993 KB] (197)
  SHI Yali, ZHU Yin, MA Wanjun, YANG Gaozhong, WANG Mengqi, SHI Jiang, PENG Qunhua, LIN Zhi, LYU Haipeng
  Research Progress on the Volatile Compounds of Premium Roasted Green Tea
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (3): 285-301 [Abstract] (545) [PDF 622 KB] (349)
  YUE Wenjie, JIN Xinyi, CHEN Mingjie, YE Naixing, GUO Li, ZHAO Feng
  Analysis of Metabolite Changes in the Natural Withering Process of Fu′an White Tea Based on Non-targeted Metabolomics Approach
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (3): 379-392 [Abstract] (390) [PDF 4245 KB] (136)
  LIN Jiazheng, TU Zheng, CHEN Lin, YE Yang, LIU Fei, WANG Yuwan, YANG Yunfei, WU Xun, LYU Haowei
  The Effect of Red Light Withering on the Volatile Components of Tea Leaves and the Quality of Black Tea Product
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (3): 393-405 [Abstract] (488) [PDF 1658 KB] (187)
  NING Jing, LI Jianquan, LIU Benying, ZHENG Hongfa, LU Fengmei, CHEN Lei, LIU Zhen, YE Shengtao, HUANG Hao, YANG Peidi, WU Gang, YANG Yang
  Study on the Changes of Main Flavor Components of Yunnan Large Leaf Sun-dried Green Tea Before and After Fungal Fermentation
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (2): 213-227 [Abstract] (436) [PDF 877 KB] (228)
  ZHU Chenpeng, PENG Hongjing, XIAO Qinghua, SHI Haojie, WU Guang
  Tea Authenticity Verification Method Based on Exclusive Binary Classifier
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (2): 228-236 [Abstract] (296) [PDF 756 KB] (73)
  CHEN Lin, ZHANG Yinggen, CHEN Jian, SONG Zhenshuo, XIANG Lihui, YU Wenquan, YOU Zhiming
  Aroma Profiling of Fresh Leaves of Oolong Tea Cultivars during White Tea Processing
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (6): 771-781 [Abstract] (554) [PDF 830 KB] (258)
  ZENG Jie, DENG Zhihui, FU Hongjuan, LIU Chang, GU Yi, ZOU Yixin, CHANG Hui
  Theaflavin Activates Nrf2/HO-1 Pathway to Alleviate Oxidative Stress Injury in Vascular Endothelial Cells
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (5): 632-640 [Abstract] (557) [PDF 758 KB] (137)
  GAO Chenxi, HUANG Yan, SUN Weijiang
  Research Progress of Proanthocyanidins in Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (4): 441-453 [Abstract] (556) [PDF 517 KB] (299)
  WANG Gongwei
  Coupling and Coordinated Development between Tea Industry and Tourism——A Case Study of 8 Provinces and Regions along the Chinese Section of “Tea Road”
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (4): 555-564 [Abstract] (483) [PDF 401 KB] (232)
  MA Wanjun, MA Shicheng, LIU Chunmei, LONG Zhirong, TANG Baojun, LIN Zhi, LYU Haipeng
  Research Progress on Chemical Composition and Biological Activity of Liupao Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 289-304 [Abstract] (1180) [PDF 1369 KB] (899)
  LI Bing, LI Weining, BAI Xuanbing, HUANG Jianhong
  Parameter Optimization and Experimental Study of Tea Twisting Machine Based on EDEM
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 375-385 [Abstract] (456) [PDF 3748 KB] (377)
  HUANG Xiujie, YAO Fei, MA Li, CHU Xialing
  Study on Pattern Evolution and Spatial Agglomeration of Tea Production: A Case Study of Guangdong Province
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 415-429 [Abstract] (549) [PDF 3066 KB] (194)
  PARK Soomi, KIM Eunhye, CHEN Xinghua, WANG Qianchao, HE Puming, TU Youying
  The Inhibitory Role and Mechanism of White Tea Extracts on Pulmonary Fibrosis Induced by Nano-sized SiO2 in Rats
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 157-164 [Abstract] (439) [PDF 5033 KB] (312)
  ZENG Hongzhe, HUANG Xiangxiang, YU Lijun, ZHOU Yufei, XU Shuai, QU Furong
  Effects of ‘Eurotium cristatum Loose Tea’ and ‘Eurotium cristatum Powder’ on the Expressions of JAK2/STAT3 Inflammation and Phosphorylated Proteins in Lung Tissue of Passive Smoking Mice
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 165-172 [Abstract] (494) [PDF 1655 KB] (272)
  GONG Zhiping, YIN Junfeng, CHEN Gensheng
  Effects of Different Types of Water Quality on the Sensory Properties and Main Chemcial Compositions of Longjing Tea Infusions
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 215-224 [Abstract] (573) [PDF 508 KB] (342)
  AN Huimin, OU Xingchang, XIONG Yifan, ZHANG Yangbo, LI Juan, LI Qin, LI Qian, LI Shi, HUANG Jian'an
  Study on the Characteristic Aroma Components of Jasmine Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 225-237 [Abstract] (827) [PDF 521 KB] (323)
  WANG Jiaqin, YAO Yuefeng, YUAN Haibo, JIANG Yongwen, LI Jia
  A Quantitative Method for Brightness Evaluation of Congou Black Tea Infusions Based on Color Difference Analysis
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 259-268 [Abstract] (535) [PDF 495 KB] (228)
  GUAN Xi, DOAN BA TOAI, HE Wenli, TONG Yaonan, YUAN Ting, XIE Xiangying
  Comparative Study on the Competitiveness of Chinese Tea Exportation Based on Fermented Tea
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (2): 279-288 [Abstract] (363) [PDF 422 KB] (208)