Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Basic Information about the Journal
Journal title: Journal of Tea science
Inscription of journal title: ZHU De
Responsible Institution: China Association for Science and Technology
Sponsored by: China Tea Science Society
Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
Editing and Publishing: Editorial Office, Journal of Tea science
Start time: 1964
No. of issues: Bi-monthly
Two-Dimensional Code of Tea Science Website
Cooperation
Other articles related with "TS272.7":
  ZHAO Xiaoyi, CHEN Aini, JIANG Qing, ZHAO Lei, QIU Tong, FANG Wanxin, LIANG Chuyun, SHARIPOVA Alina, DAI Qianying
  Establishment of Lu'an Guapian Green Tea Brewing Control Chart
    Journal of Tea Science   2024 Vol.44 (1): 133-148 [Abstract] (102) [PDF 2403 KB] (84)
  YIN Xia, TONG Tong, XIAO Yangbo, HUANG Jing, BAO Xiaocun, LIU Shujuan, WU Wenliang, WANG Kuofei, WU Chongyue, LIU Zhonghua, ZHANG Shuguang
  Preparation and Quality Analysis of Standard Samples of Hunan Black Tea
    Journal of Tea Science   2022 Vol.42 (6): 875-885 [Abstract] (292) [PDF 1388 KB] (176)
  DAI Qianying, YE Yingjun, AN Qi, ZHENG Fangling, XIAO Mingji, XIAO Mengxuan, WANG Huiqiang, ZHANG Haiwei
  Sensory Characteristics of Yellow Large Leaf Tea by Quantitative Descriptive Analysis and Construction of Flavor Wheel
    Journal of Tea Science   2021 Vol.41 (4): 535-544 [Abstract] (621) [PDF 1993 KB] (284)
  LI Bing, LI Weining, BAI Xuanbing, HUANG Jianhong
  Parameter Optimization and Experimental Study of Tea Twisting Machine Based on EDEM
    Journal of Tea Science   2020 Vol.40 (3): 375-385 [Abstract] (567) [PDF 3748 KB] (457)
  ZHANG Yingbin, LIU Xu, LU Chengyin
  Study on Primitive Morpheme in Sensory Terminology and Flavor Wheel Construction of Chinese Tea
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (4): 474-483 [Abstract] (2151) [PDF 891 KB] (1294)
  YUAN Dongyin, XIAO Wenjun, PENG Yingqi, LIN Ling, ZHOU Yang, TAN Chunbo, TAN Hongbo, GONG Zhihua
  Effects of Black Tea and Its Flower Brick Tea on Lowering Uric Acid in Hyperuricemic Mice
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (1): 34-42 [Abstract] (818) [PDF 724 KB] (282)
  HUANG Fan, LIU Fei, WANG Yun, LUO Fan
  Research Progress and Prospect on Computer Vision Technology Application in Tea Production
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (1): 81-87 [Abstract] (817) [PDF 578 KB] (490)
  LIU Ying, WU Shu-guang, YIN Zhou, WU Guang-hong, CAO Li-fen
  Application of Fingerprint Technique in Tea Research
    Journal of Tea Science   2013 Vol.33 (1): 13-20 [Abstract] (520) [PDF 593 KB] (227)
  YANG Fang, ZHAO Guang-ying, DOU Wen-chao
  Hydroxyapatite/SDBS Modified Screen-printed Carbon Electrodes for the Rapid Determination of Trace Lead in Tea
    Journal of Tea Science   2012 Vol.32 (6): 485-493 [Abstract] (439) [PDF 750 KB] (153)
  WANG Tong-he, HU Min, ZHANG Jiu-qian, LI Hong
  Research on the Correlative Factors of Sensory Quality of High-quality Green Tea
    Journal of Tea Science   2008 Vol.28 (1): 33-38 [Abstract] (444) [PDF 264 KB] (212)
  LI Da-xiang, WAN Xiao-chun, LIU Li-hua, XIA Tao
  HPLC Quantitation of Theaflavins in Tea Pigments
    Journal of Tea Science   2004 Vol.24 (2): 124-128 [Abstract] (427) [PDF 274 KB] (489)
 
 
    Journal of Tea Science   1998 Vol.18 (02): 113-118 [Abstract] (536) [PDF 1732 KB] (127)
 
 
    Journal of Tea Science   1997 Vol.17 (S1): 108-112 [Abstract] (245) [PDF 78 KB] (104)
 
 
    Journal of Tea Science   1995 Vol.15 (01): 9-14 [Abstract] (302) [PDF 287 KB] (142)
  ZHANG Yingbin, LIU Xu, LU Chengyin
  Formation and Development of Chinese Tea Sensory Terminology
    Journal of Tea Science   2019 Vol.39 (2): 123-130 [Abstract] (916) [PDF 760 KB] (379)