Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Modeling for the Optimization of Fertilization of Tea High Yield
XIA Jian-guo, LI Jing, GONG Fa-yong, WU De-yong
Journal of Tea Science . 2005, (3): 165 -171 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2005.03.002