Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Aluminium in Tea Soils, Rhizosphere Soil and The Characteristics of Al Uptake by Tea Plant
RUAN Jian-yun, WANG Guo-qing, SHI Yuan-zhi, MA Li-feng
Journal of Tea Science . 2003, (s1): 16 -20 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2003.s1.004