Welcome to Journal of Tea Science,Today is
Study on the Characteristics of CsPHT1;3 and Its Response to Selenium in Tea Plants
GUO Lina, HAO Xinyuan, WANG Lu, QI Meng, LI Xiaoman, REN Hengze, ZHENG Qinghua, WANG Xinchao, ZENG Jianming
Journal of Tea Science . 2023, (2): 173 -182 .  DOI: 10.13305/j.cnki.jts.2023.02.003